Praw­do­po­dob­nie sły­sza­łeś o afirmacjach. Afirmacje to pozy­tyw­ne sło­wa, które powta­rzasz sobie każ­dego dnia i które chcesz w sobie zako­rze­nić. Cza­sami ludzie mają pro­blem z afir­ma­cjami. Mogą się wyda­wać tro­chę tan­detne lub nie­re­alne albo przy­po­mi­nać wma­wia­nie sobie cze­goś co nie jest prawdą. Codzienne afirmacje mogą być jednak przydatnym narzędziem do utrzymania dobrego nastroju i nastawienia podświadomości na myśli oraz zachowania, które umożliwią ci spełnienie twoich najgłębszych pragnień.

Może cię zdziwić, ale słynny Bruce Lee  – amerykański aktor, reżyser, mistrz,  instruktor sztuk walk i filozof – całym ser­cem wie­rzył w moc auto­su­ge­stii i pozy­tyw­nego myśle­nia. Bruce Lee ćwi­czył nie tylko ciało, ale także wolę, emo­cje i wszyst­kie aspekty swo­jego umy­słu. Posłu­gi­wał się afir­ma­cją jako czę­ścią codzien­nej prak­tyki. Uwa­żał, bowiem że opty­mizm jest rodza­jem wiary, którą trzeba świa­do­mie prak­ty­ko­wać i pie­lę­gno­wać.

Sharon Lee w swojej książce „Bądź jak woda, przyjacielu. Nauki Bruce’a Lee” podaje siedem afirmacji, które jej ojciec – Bruce Lee miał zapi­sane, nosił przy sobie i od czasu do czasu je wycią­gał, aby sko­rzy­stać z nich w ciągu dnia. Afirmację te wpisywały się w filozofie Bruce Lee. Razem tworzyły one swo­isty eko­sys­tem jego stanu psy­chicz­nego i emo­cjo­nal­nego, który chciał w sobie na co dzień pod­trzy­my­wać i wzmacniać. Oto pełne siły i mocy afirmacje Bruce Lee!

Afirmacje mają moc i siłę. 7 afirmacji Bruce Lee

#01 Pamięć

„Uzna­jąc war­tość czuj­nego umy­słu i czuj­nej pamięci, będę zachę­cać mój umysł do czuj­no­ści, sta­ra­jąc się wywrzeć na nim silne wra­że­nie wszyst­kimi myślami, które chcę sobie przy­po­mnieć, i koja­rząc je z pokrew­nymi tema­tami, które mogę czę­sto w myślach przy­wo­ły­wać”.

#02 Nie­świa­do­mość

„Uzna­jąc wpływ nie­świa­do­mo­ści na moją siłę woli, posta­ram się przed­sta­wić jej jasny i okre­ślony obraz mojego naj­waż­niej­szego celu w życiu i wszyst­kich mniej­szych celów do niego pro­wa­dzą­cych i będę stale utrzy­my­wał ten obraz przed moją nie­świa­do­mo­ścią, powta­rza­jąc to codzien­nie!”

#03 Wyobraź­nia

„Uzna­jąc potrzebę posia­da­nia roz­sąd­nych pla­nów i pomy­słów, aby speł­nić moje pra­gnie­nia, będę roz­wi­jać wyobraź­nię, odwo­łu­jąc się codzien­nie do jej pomocy w two­rze­niu pla­nów”.

#04 Emo­cje

„Zda­jąc sobie sprawę, że moje emo­cje są zarówno pozy­tywne, jak i nega­tywne, będę kształ­to­wać codzienne nawyki sprzy­ja­jące pozy­tyw­nym emo­cjom i sta­rać się prze­kształ­cać nega­tywne emo­cje w jakąś formę poży­tecz­nego dzia­ła­nia”.

#05 Rozum

„Uzna­jąc, że pozy­tywne i nega­tywne emo­cje mogą być nie­bez­pieczne, jeśli nie są skie­ro­wane na pożą­dane cele, pod­dam wszyst­kie moje pra­gnie­nia i zamiary osą­dowi rozumu i będę się nim kie­ro­wał, dając im wyraz w życiu”.

#06 Sumie­nie

„Wie­dząc, że moje emo­cje czę­sto osu­wają się w nad­mierny entu­zjazm, a zdol­ność rozu­mo­wa­nia nie­rzadko pozba­wiona jest cie­pła uczuć, które jest konieczne, aby umoż­li­wić mi w moich sądach pogo­dze­nie spra­wie­dli­wo­ści z miło­sier­dziem, będę zachę­cać moje sumie­nie, aby mówiło mi, co jest dobre, a co złe, i ni­gdy nie odłożę na bok jego rady, bez względu na koszt, jaki będę musiał ponieść”.

#07 Siła woli

„Siła woli jest naj­wyż­szym sądem ponad wszyst­kimi innymi siłami mojego umy­słu. Będę ją ćwi­czył codzien­nie, gdy będę potrze­bo­wał chęci do dzia­ła­nia w jakim­kol­wiek celu, i będę kształ­to­wać nawyki sprzy­ja­jące urze­czy­wist­nie­niu siły mojej woli przy­naj­mniej raz dzien­nie”.

Uwagi końcowe

Twój umysł działa na dwóch poziomach – świadomym (racjonalnym) i podświadomym (kreatywnym/intuicyjnym). Afirmacje to potężne narzędzie, którego możesz użyć, aby zamanifestować życie, o jakim marzysz i jakiego pragniesz. Poprzez powtarzanie pozytywnych afirmacji przekonujesz swoją podświadomość, że powinna w nie uwierzyć. A kiedy twoja podświadoma część umysłu zostanie przekonana, zaczynasz się zachowywać odpowiednio do zmiany, na której ci zależy. W ten sposób „przyciągasz” do swojego życia to czego chcesz.

Wykorzystaj moc afirmacji!

Możesz posłużyć się afirmacjami i pozytywnym myśleniem, by umocnić wyobrażenie o posiadaniu i robieniu tego, czego pragniesz, oraz byciu tym, kim chcesz być.

Afirmacje pozwolą ci zaplanować i rozwinąć odpowiednią postawę (podejście, przekonania, koncentrację), której będziesz potrzebował, aby przenieść dowolną sferę swojego życia na wyższy poziom.

Możesz stosować afirmacje dla poprawy różnych obszarów swojego życia. Zdrowia, stanu finansów, związków z ludźmi, poczucia szczęścia, pewności siebie i w ogóle wszelkich swoich przekonań, sposobów myślenia czy nawyków, które wymagają zmiany na lepsze.

Spró­buj sko­rzy­stać z tego narzę­dzia i zobacz, czy spraw­dza się w twoim przy­padku. Stwórz swoje własne afirmacje. Sprawdź, czy twoje afir­ma­cje poma­gają ci zmo­dy­fi­ko­wać zacho­wa­nie, które pró­bu­jesz zmie­nić, lub spo­sób, w jaki czu­jesz się w ciągu dnia, albo twoje podej­ście do życia.

Jeśli jakaś afir­ma­cja zupeł­nie na cie­bie nie wpływa albo z cza­sem czu­jesz się do niej coraz mniej przy­wią­zany, porzuć ją i wypró­buj inną. Jeśli po kilku pró­bach odkry­jesz, że afirmacje to jednak nie jest metoda dla ciebie, zrezygnuj z nich. Miej jednak afir­ma­cje na podo­rę­dziu. Nawet jeśli teraz nie przy­no­szą ci pożytku, to być może jeszcze kie­dyś – w innym etapie życia – mogą ci się przy­dać.

Sprawdź też: Afirmacje i ich siła. Jak przyciągnąć do swojego życia to czego pragniesz?

Bądź jak woda – filozofia Bruce Lee

Bądź jak woda, przyjacielu - Shannon Lee
Bądź jak woda, przyjacielu – Shannon Lee

Aby poznać więcej metod i życiową filozofię Bruce Lee koniecznie sięgnij po książkę Bądź jak woda, przyjacielu. Nauki Bruce’a Lee.

W tej wyjątkowej opowieści o życiu i samodoskonaleniu córka Bruce’a Lee – Shannon Lee przybliża myśli i nauki swojego ojca. Ukazuje, że sztuki walki są doskonałą metaforą rozwoju osobistego i duchowego. Wyjaśnia, jak można je praktykować w codziennym życiu. Każdy rozdział to cenna lekcja nauk Bruce’a Lee oparta na jego wyjątkowej filozofii – „bądź jak woda”.

Nauki od Bruce Lee pomogą ci  stwo­rzyć pełną życia i samo­świa­domą wer­sję sie­bie. Więc jeśli jesteś zain­te­re­so­wany roz­wi­ja­niem wła­snego poten­cjału i samo­re­ali­za­cją to ta książka jest dla Ciebie.

„Woda może pły­nąć szybko lub wolno, ale jej cel jest nie­unik­niony, a prze­zna­cze­nie pewne”. – Bruce Lee