Jest jedna taka rzecz, która jest wspólna dla wszystkich ludzi, relacji, zespołów, rodzin, organizacji, narodów i cywilizacji na całym świecie i która — gdyby jej zabrakło – zdołałaby obalić najsilniejszy rząd, najlepiej prosperujący biznes, najbardziej kwitnącą gospodarkę, najbardziej wpływowe przywództwo, najmocniejszą przyjaźń, złamać najtwardszy charakter i zniszczyć największą miłość. Natomiast troskliwie rozwijana ma w sobie moc przyciągnięcia niebywałego sukcesu i powodzenia we wszystkich sferach życia. A jednak w naszych czasach jest najmniej zrozumianą, najbardziej zaniedbywaną i najmniej docenianą możliwością. Jest nią zaufanie.

Czym jest zaufanie ?

Czym jest zaufanie? Jak powiedział kiedyś Jack Welch, były dyrektora General Electric. „Będziesz widział gdy to poczujesz„.

Krótko mówiąc, zaufanie polega na zawierzeniu. Natomiast przeciwieństwo zaufania — nieufność — jest po prostu podejrzliwością. Kiedy ufasz ludziom, zawierzasz im – wierzysz w ich zdolności i kompetencje. Kiedy im nie ufasz, podejrzewasz ich o brak uczciwości, brak umiejętności, o bałaganiarstwo, o kiepskie wyniki

Zaufanie wywiera na nas wpływ przez 24 godziny na dobę i przez 365 dni w roku. Wspiera nas i wpływa na jakość każdej naszej relacji, każdego porozumienia, każdej pracy, każdego biznesowego przedsięwzięcia, każdego działania, które podejmujemy. Zmienia jakość bieżącej chwili i zmieni przebieg i rezultat wszystkich przyszłych chwil naszego życia — zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

Nie osiągniesz sukcesu bez zaufania. Słowo „zaufanie’’ uosabia niemal wszystko, co ci potrzebne, aby odnieść sukces. Wskaż mi jakąkolwiek międzyludzką relację, która mogłaby funkcjonować bez zaufania — małżeństwo, przyjaźń, stosunki społeczne; na dłuższą metę to samo dotyczy biznesu, zwłaszcza takiego, który działa w sferze publicznej”. – Jim Burke były prezes i dyrektor generalny firmy Johnson & Johnson

Różnica między relacją o wysokim i niskim poziomie zaufania jest wręcz namacalna! Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak odmienna byłaby sytuacja, gdybyś zdołał zwiększyć poziom zaufania w ważnych życiowych i zawodowych relacjach?

Prawda jest taka, że w każdej relacji — osobistej i zawodowej – to, co robisz, ma znacznie większe znaczenie ód tego, co mówisz. Liczy się zachowanie. Oto 13 zachowań wg. Stephen M. R. Covey, które budują i wzmacniają zaufanie w relacjach.

Jak wzbudzać zaufanie? 13 zachowań budujacych zaufanie w relacjach

„Zaufanie buduje się przez działanie”.

#01 Mówienie wprost 

„Ludzie, z którymi trudno mi się porozumieć (…) to ludzie, którzy mają skłonność do nieudzielania wyczerpującej informacji. Świadomie zatajając część historii, wypaczają fakty”. – SHELLEY LAZARUS

Bądź uczciwy. Mów prawdę. Informuj ludzi, jakie jest twoje stanowisko. Mów prostym językiem. Nazywaj rzeczy po imieniu. Okazuj prawość. Nie manipuluj ludźmi ani nie przekręcaj faktów. Nie wypaczaj prawdy. Nie stwarzaj fałszywego wrażenia.

#02 Okazywanie szacunku 

„Charakter człowieka można ocenić po sposobie, w jaki traktuje on ludzi, którzy nie mogą mu być pomocni ani nie mogą go skrzywdzić”.

Prawdziwie dbaj o innych. Okazuj, że się o nich troszczysz. Szanuj godność każdego człowieka i każdej roli. Traktuj wszystkich z szacunkiem, zwłaszcza tych, którzy nic dla ciebie nie mogą zrobić. Okazuj uprzejmość w drobnych sprawach. Nie udawaj dbałości. Nie próbuj być wyrachowany.

#03 Dbanie o przejrzystość

„Dla niektórych ludzi zostanie liderem jest prawdziwą podróżą po władzę. Lubują się w poczuciu kontroli, zarówno nad ludźmi, jak i nad informacjami. Zachowują sprawy w tajemnicy, ujawniają niewiele z tego, co myślą o ludziach i ich dokonaniach, strzegą wiedzy o firmie i jej przyszłości. Ten rodzaj zachowania z pewnością utwierdza pozycję lidera jako szefa, ale powoduje też zupełny zanik zaufania w zespole”. –
JACK WELCH

Mów prawdę w sposób, który ludzie mogą sprawdzić. Dąż do prawdy i rzetelności. Bądź otwarty i autentyczny. Opowiadaj się za jawnością. Działaj zgodnie z zasadą. „Co widzisz, to masz” . „Nie miej ukrytych, zamiarów. Nie skrywaj informacji.

#04  Naprawianie krzywd 

„Wiedzieć, co jest właściwe, i nie zrobić tego, to największe tchórzostwo”. – KONFUCJUSZ

Kiedy zbłądzisz, załatw to jak należy. Przepraszaj prędko. Napraw, gdy to możliwe. Zrekompensuj działaniem. Okaż pokorę. Nie staraj się zatuszować. Niech na drodze do naprawy błędów nie staje twoja pycha.

#05 Okazywanie lojalności 

„Wiem z doświadczenia, że ci, którzy prędko zaskarbiają sobie zaufanie, lojalność, entuzjazm i energię innych, to osoby, które przekazują całe uznanie tym, którzy daną pracę wykonali (…). Lider uznania nie potrzebuje, I tak otrzymuje go zawsze więcej, niż zasłuży”. – ROBERT TOWNSEND

Hojnie okazuj uznanie. Doceniaj wkład innych w dokonania. Moi o innych ludziach tak, jakby byli obecni. Reprezentuj tych, którzy są nieobecni i nie mogą przemówić w swojej sprawie. Nie obgaduj innych za ich plecami. Nie ujawniaj poufnych informacji o innych.

#06  Wykazywanie się rezultatami 

„Przyszli liderzy będą się mniej przejmować mówieniem o tym, co osiągną, a bardziej osiąganiem tego, co zapo-wiedzieli”. – DAVE ULRICH

Dbaj o historię osiągniętych rezultatów. Rób rzeczy właściwe. Działaj. Wypełniaj to, do czego zostałeś wyznaczony. Realizuj rzeczy na czas i trzymaj się budżetu. Nie obiecuj za wiele i nie rób za mało. Nie usprawiedliwiaj tego, czego nie zrobiłeś.

#07  Doskonalenie się 

„W XXI wieku analfabetami i będą nie ci, którzy nie umieją czytać i pisać, a ci, którzy nie umieją się uczyć, oduczać i uczyć na nowo”. – ALVIN  TOFFLER

Doskonal się nieustannie. Zwiększaj swoje umiejętności. Bądź wiecznym uczniem. Rozwijaj systemy informacji zwrotnych — formalnych i nieformalnych. Działaj na podstawie informacji zwrotnych, które otrzymujesz. Dziękuj ludziom za informacje zwrotne. Nie uważaj się za kogoś, kto takich informacji nie potrzebuje. Nie zakładaj, że twoja dzisiejsza wiedza i umiejętności wystarczą, by poradzić sobie z jutrzejszymi wyzwaniami.

#08 Konfrontacja z rzeczywistością

„Najważniejszą odpowiedzialnością lidera jest definiowanie rzeczywistości”. – MAX DEPREE

Podchodź do trudnych spraw bezpośrednio. Wyjaśniaj niedopowiedzenia. Prowadź rozmowy odważnie. Wytrącaj im „miecz z ręki”. Nie unikaj prawdziwych problemów. Nie chowaj głowy w piasek.

#09 Precyzowanie oczekiwań

„Niemal każdy konflikt jest skutkiem zawiedzionych oczekiwań”. – BLAINE LEE

Ujawniaj i wyjaśniaj swoje oczekiwania. Rozmawiaj o nich. Uzasadniaj je. Negocjuj je, gdy to potrzebne i możliwe. Nie zawódź oczekiwań. Nie zakładaj z góry, że oczekiwania są jasne i takie same po obu stronach.

#10 Przyjmowanie odpowiedzialności 

„Wszelka władza jest zaufaniem, a my odpowiadamy za jej sprawowanie”. – BENJAMIN DISRAELI

Wymagaj odpowiedzialności od siebie i innych. Przyjmuj odpowiedzialność za rezultaty. Komunikuj się jasno. Nie uchylaj się i nie wymiguj od odpowiedzialności. Nie wytykaj palcem i nie obwiniaj innych, gdy coś idzie źle.

#11 Najpierw słuchanie

„Jeśli istnieje tajemnica życiowego sukcesu, to zawiera się ona w umiejętności postawienia się na miejscu drugiej osoby i zobaczenia spraw z jej perspektywy – obok własnej”. – HENRY FORD

Posłuchaj, zanim się odezwiesz. Zrozum. Postaw diagnozę. Słuchaj uszami – a także oczami i sercem; Odkryj, jakie zachowania są najważniejszej dla ludzi, z którymi pracujesz. Nie zakładaj, że wiesz, co jest dla drugiej strony najważniejsze. Nie zakładaj, że znasz wszystkie odpowiedzi — lub wszystkie pytania.

#12 Dotrzymywanie zobowiązań

„Broń tego, co słuszne, tak w wielkich, jak w małych sprawach, i zawsze rób to, co obiecujesz”. – REUBEN MARK

Mów, co zamierzasz zrobić, a potem rób to, co zapowiedziałeś. Obiecuj ostrożnie i dotrzymuj obietnic. Uczyń dotrzymywanie zobowiązań punktem honoru. Nie łam zaufania. Nie próbuj wykpić się PR-em ze zobowiązania, którego nie dotrzymałeś.

#13  Obdarzanie zaufaniem 

„Ufaj ludziom, a będą wobec ciebie szczerzy; odnoś się do nich dobrze, a oni też okażą się dobrzy”. – RALPH WALDO EMERSON

Okazuj skłonność do zaufania. Obdarzaj hojnie zaufaniem tych, którzy na nie zasłużyli. Innym, którzy właśnie na nie pracują ufaj warunkowo. Naucz się, jak obdarzać innych zaufaniem w sposób właściwy, uwzględniając sytuację, ryzyko i wiarygodność (charakter i kompetencje) tych osób. Skłaniaj się jednak do zaufania. Nie bądź nieufny tylko dlatego, że z zaufaniem wiąże się pewne ryzyko.

Słowo na zakończenie

Zachowania te mają potężny wpływ, ponieważ opierają się na zasadach, które rządzą relacjami o wysokim stopniu zaufania. Wyrastają z czterech podstaw: prawości, intencji, umiejętności i osiągania rezultatów. Są skuteczne i uniwersalne. Wiadomo też, że potwierdziły je, badania i doświadczenie.

Szybkość zaufania - Stephen M R Covey
Szybkość zaufania – Stephen M R Covey

Wszystkie trzynaście zachowań wymaga zarówno charakteru, jak i kompetencji. Pięć pierwszych wynika głównie z charakteru, drugie pięć z kompetencji, a pozostałe trzy w niemal równej mierze z charakteru i kompetencji

Warto to wiedzieć, gdyż – ogólnie rzecz biorąc – najkrótszą drogą do utraty zaufania jest pogwałcenie zasad zachowania wynikających z charakteru, natomiast najkrótszą drogą do zwiększenia zaufania jest demonstrowanie zachowań odnoszących się do kompetencji. Po drugie, jak to bywa ze wszystkimi dobrymi rzeczami, łatw0 jest doprowadzić każde z tych zachowań do skrajności. Każda siła zaś, doprowadzona do stanu ekstremalnego, staje się słabością. Po trzecie, owych trzynaście zachowań współpracuje ze sobą tworząc równowagę.

Pamiętaj, że możesz zwiększać zaufanie, które wypływa z twego wnętrza i obejmuje każdą sferę twego życia – a także życia innych ludzi. Ucząc się, jak budować, rozwijać i przywracać zaufanie, możesz pozytywnie i znacząco wpływać na rozwój sytuacji, a także na wszystkie przyszłe chwile swojego życia.

„Nie ma moralnych dróg na skróty ani w biznesie, ani w życiu. Istnieją zasadniczo trzy rodzaje ludzi: ci, którzy nie odnieśli sukcesu, ci, którzy odnieśli sukces przejściowo, oraz ci, którzy stali się ludźmi sukcesu i nimi pozostali. Różnica wynika z charakteru”. – John Huntsman

Źródło: Szybkość zaufania – Stephen M R Covey, wydawnictwo Rebis 2021, tłumaczenie Jerzy Moderski

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!

Sprawdź też: Sztuka budowania relacji. 20 zasad budowania zaufania, wiarygodności i szacunku