Kto zapłacze nad twoim grobem? Komu będzie ciebie brak? Kto po tobie zatęskni? Co po sobie zostawisz? To mocne pytania, które stawia Robin Sharma jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie przywództwa i sukcesu osobistego autor takich bestelerów jak Mnich, który sprzedał swoje ferrari czy Klub 5 rano. Z rad Robina Sharmy korzystają znani dyrektorzy generalni, gwiazdy rocka, przedsiębiorcy i członkowie rodów królewskich. Robin jest nie tylko rozchwytywanym prelegentem, ale również cenionym coachem, który wspiera ludzi biznesu na drodze do sukcesu i nadzwyczajnych osiągnięć. W swojej kolejnej inspirującej książce Robin Sharma zebrał 101 lekcji o życiu, które pomogły mu odmienić jego życie i mogą to samo uczynić dla Ciebie.

“W życiu tragiczna nie jest śmierć, lecz umieranie w środku jeszcze za życia”. – Norman Cousins

Robin Sharma i jego 101 lekcji o życiu

01. Odkryj swoje powołanie
02. Każdego dnia okaż życzliwość obcemu człowiekowi
03. Dbaj o perspektywę
04. Ćwicz się w sztuce wymagającej miłości
05. Prowadź dziennik
06. Praktykuj uczciwość
07. Do własnej przeszłości odnoś się z szacunkiem
08. Dobrze zacznij dzień
09. Naucz się uprzejmie odmawiać
10. Raz na tydzień zrób sobie wolne
11. Rozmawiaj ze sobą
12. Zaplanuj przerwy na troski
13. Naśladuj dzieci
14. Pamiętaj, że geniusz to w 99 procentach inspiracja
15. Traktuj swo­je cia­ło jak świ­ąty­nię i świ­ęto­ść
16. Ucz się milczeć
17. Wypisz na­zwi­ska swo­ich wy­ma­rzo­nych sąsia­dów.
18. Kto rano wstaje…wcze­sna po­bud­ka to pre­zent, któ­ry sam mo­żesz so­bie dać
19. Kłopoty jako błogosławieństwo. To w go­dzi­nie pró­by od­kry­wa­my naj­głęb­szą praw­dę o so­bie.
20. Więcej się śmiej
21. Zrób sobie dzień bez zegarka
22. Warto ryzykować
23. Po prostu żyj
24. Ucz się z dobrych filmów
25. Błogosław swoim pieniądzom
26. Skup się na tym, co wartościowe
27. Wysyłaj liściki z podziękowaniem
28. Zawsze noś przy sobie książkę
29. Rób wpłaty na konto miłości
30. Spójrz oczami drugiego człowieka
31. Zrób listę swoich problemów
32. Praktykuj nawyk działania
33. Zobacz w swoich dzieciach dar
34. Ciesz się drogą, a nie tylko osiągnięciem celu
35. Pamiętaj, że świadomość poprzedza zmianę
36. Czytaj Wtorki z Morriem
37. Zostań panem swojego czasu
38. Zachowaj spokój
39. Pozyskaj do współpracy radę dyrektorów
40. Zapanuj nad kaprysami
41. Naucz się prosić
42. Szukaj w swojej pracy głębszego sensu
43. Twórz bibliotekę wartościowych książek
44. Rozwijaj swoje talenty
45. Odbuduj więź z przyrodą
46. Zagospodaruj czas przeznaczony na dojazdy
47. Zafunduj sobie post od newsów
48. Poważnie traktuj kwestię wyznaczania celów
49. Po­tężne jest za­iste im­pe­rium na­wy­ku. Zasada 21 – ukszta­łto­wa­nie no­we­go na­wy­ku zaj­mu­je dwa­dzie­ścia je­den dni.
50. Praktykuj przebaczenie
51. Pij świeże soki owocowe
52. Tworzenie czystego otoczenia. To two­je my­śli kszta­łtu­ją świat.
53. Spaceruj po lesie
54. Pracuj z coachem
55. Zrób sobie miniwakacje
56. Zostań wolontariuszem
57. Istnieje sześć stopni oddalenia mi­ędzy tobą a ka­żdym in­nym miesz­ka­ńcem tej pla­ne­ty.
58. Codziennie słuchaj muzyki
59. Deklaracja spuścizny. Spu­ści­znę na­le­ży bu­do­wać tu i te­raz
60. Znajdź troje wspaniałych przyjaciół
61. Przeczytaj książkę Droga artysty
62. Naucz się medytować
63. Pogrzeb za życia. Śmie­rć po­win­ni­śmy mieć cały czas przed oczy­ma.
64. Przestań narzekać i zacznij żyć
65. Zwiększaj swoją wartość
66. Bądź lepszym rodzicem
67. Bądź niekonwencjonalny
68. Noś przy sobie fiszkę z celami
69. Coś więcej niż nastroje. Tyl­ko od cie­bie za­le­ży, jak będziesz prze­ży­wać swo­je do­świad­cze­nia.
70. Rozkoszuj się prostymi rzeczami
71. Przestań potępiać ludzi
72. Te kolejne dni to twoje życie
73. Stwórz sojusz umysłów
74. Sformułuj kodeks codziennego postępowania
75. Wyobrażaj sobie bogatszą rzeczywistość
76. Zostań dyrektorem generalnym swojego życia
77. Bądź pokorny
78. Nie wszystkie książki musisz doczytać do końca
79. Nie bądź dla siebie zbyt surowy
80. Złóż śluby milczenia
81. Nie odbieraj telefonu za każdym razem, gdy dzwoni
82. Pamiętaj, że rekreacja musi zawierać element re-kreacji
83. Dobieraj sobie godnych przeciwników
84. Nie śpij tyle
85. Jadaj posiłki z rodziną
86. Zacznij się podszywać pod innych ludzi.
87. Zapisz się na kurs retoryki
88. Porzuć małe myśli
89. Nie martw się tym, na co nie masz wpływu
90. Naucz się spacerować
91. Napisz historię swojego życia na nowo
92. Zasadź drzewo
93. Znajdź własne sanktuarium
94. Rób więcej zdjęć
95. Smakuj przygodę!
96. Odpręż się, zanim wrócisz do domu
97. Słuchaj głosu intuicji
98. Zbieraj inspirujące cytaty
99. Kochaj swoją pracę
100. Bezinteresowna służba. Nie ma na­ka­zu wy­ższe­go niż słu­żba czło­wie­ko­wi.
101. Żyj pełnią życia, żebyś mógł umrzeć szczęśliwy

“W chwili śmierci chcę być naprawdę wyczerpany, bo im ciężej pracuję, tym pełniej żyję. Zachwycam się życiem jako takim. Dla mnie ono nie jest jak krótka świeca. To raczej wielka pochodnia, którą dane mi było przez chwilę trzymać. Chcę, aby zapłonęła tak jasnym światłem, jak to tylko możliwe, zanim przyjdzie mi ją oddać następnym pokoleniom”. –  Robin Sharma

Słowo końcowe

Oto 101 lekcji o życiu Robina Sharma. Aby je dobrze zrozumieć i przyswoić sięgnij po książkę Kto zapłacze nad twoim grobem. Odkryj po­kła­dy mądro­ści, któ­ra ubo­ga­ci cię w sfe­rze pry­wat­nej, za­wo­do­wej i du­cho­wej.

101 lekcji o życiu. Kto zapłacze nad twoim grobem - Robin Sharma
101 lekcji o życiu. Kto zapłacze nad twoim grobem – Robin Sharma

Na stro­nach książki  Kto zapłacze nad twoim grobem 101 lekcji o życiu znaj­dziesz sło­wa, któ­re Robin Sharma pi­sa­ł od ser­ca i z na­dzie­ją na to, że po­mo­gą innym ludziom, w tym również tobie wy­ko­rzy­stać je, aby trwa­le zmie­niać ży­cie na lep­sze we wszyst­kich jego wy­mia­rach. To pełna inspiracji, pasji i mądrości lektura. Jeśli zaczniesz stosować w praktyce opisane w niej lekcje możesz pomoc sobie zapewnić takie życie, jakiego pragniesz.

Nie cze­kaj do ostat­niej chwi­li swo­je­go ży­cia, żeby so­bie uświa­do­mić, o co na­praw­dę w nim cho­dzi i co mia­łeś do zro­bie­nia. Już dziś żyj życiem pod zna­kiem mądro­ści, szczęścia i spe­łnie­nia!

 

“Żyj bardziej świadomie, bardziej radosnym i pełniejszym życiem. Idź przez życie drogą wyborów, a nie przypadków. Decyduj sam, zamiast polegać na ustawieniach domyślnych”. – Robin Sharma

Źródło: Kto zapłacze nad twoim grobem – Robin Sharma, wydawnictwo Kompania Mediowa 2022, tłumaczenie Magda Witkowska

Sprawdź też: Jak stać się bohaterem? 5 kroków od życiowej ofiary do bohatera