Myślisz, że suk­ces to rywa­li­za­cja i wygrana? Być może w niektórych przy­pad­kach. Przeważnie jed­nak musisz dojść do poro­zu­mie­nia z ludźmi, któ­rych potem ponow­nie spo­tkasz na swo­jej dro­dze i z któ­rymi chciał­byś utrzy­my­wać dobre rela­cje. Ważne jest wów­czas, aby wszyst­kie strony były zado­wo­lone. Jak osią­gnąć ten stan we wszyst­kich sytu­acjach życio­wych. W pracy, w domu, cza­sie wol­nym. W spra­wach waż­nych i mniej waż­nych. Lars-Johan Age negocjator w biznesie i dyplomacji, doradca FBI i szwedzkiej policji ma na sposób. To jego innowacyjna metoda negocjacji Happy–Happy (szczę­śliwy–szczę­śliwy). Jak osiągnąć sukces w negocjacjach? Jak negocjować i dojść do porozumienia z każdym? Wykonaj te 5 kroków!

„Jeśli uda się nam dojść do poro­zu­mie­nia i nawią­zać współ­pracę z innymi, popra­wia się jakość naszego życia. Zarówno w pracy, jak i na grun­cie pry­wat­nym”. – Lars-Johan Age

Metoda negocjacyjna Happy-Happy. 5 kroków aby dojść do porozumienia z każdym

W psy­cho­lo­gii pozy­tyw­nej bycie szczę­śli­wym nie ozna­cza jedy­nie prze­ży­wa­nia rado­ści. To także zado­wo­le­nie i poczu­cie sensu. Kiedy docho­dzimy do poro­zu­mie­nia z innymi, możemy odczu­wać te emo­cje od razu albo już po zawar­ciu układu, kiedy możemy umie­ścić decy­zję w szer­szym kon­tek­ście.

Happy–Happy to uni­wer­salne zało­że­nie, według któ­rego współ­praca jest dla nas bar­dziej korzystna niż walka i współ­za­wod­nic­two. Podczas gdy koncepcja negocjacji wygrana–wygrana (win–win) skupia się na maksymalizacji zysków, w Happy–Happy cho­dzi o to, aby dojść do poro­zu­mie­nia, sku­pia­jąc się przy tym na zado­wo­le­niu, rela­cji, współ­pracy i przy­szło­ści.

Happy–Happy sym­bo­li­zuje dwie strony, które są zado­wo­lone, i to w tym samym cza­sie. Taki stan możemy osią­gnąć, jeśli pod­ję­li­śmy decy­zję, która jest dla obu stron korzystna, oraz gdy strony są zado­wo­lone z prze­biegu roz­mowy (z samego pro­cesu).

To, że decy­zja owo­cuje wza­jemną korzy­ścią, ozna­cza, że podjęto ją z posza­no­wa­niem inte­re­sów i potrzeb obu stron. Happy–Happy sku­pia się także na zado­wo­le­niu dru­giej strony – nawet jeśli nie masz moż­li­wo­ści speł­nić jej życzeń.

Metoda Happy–Happy zakłada, że wspól­nie wypra­co­wu­jemy roz­wią­za­nie i patrzymy w przy­szłość. Patrząc w przy­szłość, nie poprze­sta­jemy na samym poro­zu­mie­niu. Decy­zję, którą pod­ję­li­śmy, trak­tu­jemy raczej jako począ­tek dal­szej współ­pracy.

„Happy–happy sym­bo­li­zuje zarówno cel, jak i pro­wa­dzącą do niego drogę”. – Lars-Johan Age

Jak dojść do porozumienia z każdym? Oto pięć kroków metody Happy-Happy

#01 Pozy­tywne nasta­wie­nie

Zadbaj o pozy­tywne nasta­wie­nie. Znacznie łatwiej dojść do poro­zu­mie­nia z innymi, jeśli jeste­śmy w dobrym nastroju. Dotyczy to wszyst­kich, również tych, z któ­rymi zamie­rzasz osią­gnąć poro­zu­mie­nie.

#02 Zasta­nów się

Bądź dobrze przy­go­to­wany i wiedz, co jest ważne dla cie­bie. Jak też dla osoby, z którą zamie­rzasz dojść do poro­zu­mie­nia. Pomyśl także o alter­na­ty­wie.

#03 Zbu­duj rela­cję

Nawiąż kon­takt, oka­zu­jąc cie­ka­wość i zro­zu­mie­nie. Zada­waj pyta­nia i uważnie wysłu­chaj odpo­wie­dzi.

#04 Mów jak należy

Nie tar­guj się, nadaj roz­mo­wie kon­struk­tywny prze­bieg. Mów o potrze­bach i alter­na­tyw­nych roz­wią­za­niach.

#05 Przy­go­tuj plan B

Będzie przy­datny, jeśli znaj­dziesz się w pato­wej sytu­acji.

Jeśli będziesz trzy­mał się tych zasad, nie tylko zwięk­szysz swoje szanse na to, że twoje pomy­sły i pro­po­zy­cje zostaną wysłu­chane. Lepiej zacznie ci się ukła­dać współ­praca z oso­bami o innym niż twoje spoj­rze­niu na życie.

Uwagi końcowe

Pomyśl jak wyglą­da­łoby twoje życie, gdy­byś czę­ściej potra­fił zain­te­re­so­wać innych swo­imi prze­my­śle­niami, poglą­dami, pomy­słami i pro­po­zy­cjami? Z pewnością zyska­łoby ono nową jakość, a ty odno­sił­byś więk­sze suk­cesy. Z metodą Happy-Happy możesz to osiągnąć.

Aby dowiedzieć się więcej o metodzie Happy-Happy i o tym jak stosować ją w praktyce sięgnij po wydaną przez Dom Wydawniczy Rebis w tłumaczeniu Bartumiły Pawłowskiej-Pettersson książkę Lars-Johan Age Happy-Happy. Innowacyjna metoda negocjacji.

Ta książka pomoże ci korzy­stać z metody w róż­nych oko­licz­no­ściach życio­wych: w pracy, w domu i w cza­sie wol­nym oraz cie­szyć się ze wszyst­kich korzy­ści, które nie­sie ze sobą zwięk­sze­nie szans na sytu­ację szczęśliwy-szczęśliwy: dobrych decy­zji, lep­szych rela­cji i mniej­szej liczby jało­wych dys­ku­sji.

Co zyskasz dzięki metodzie Happy-Happy?

Happy–Happy może spra­wić, że zaczniesz ina­czej myśleć i postę­po­wać. Ma ona bowiem dużą siłę.

Dzięki sprawdzonym i naukowo udowodnionym metodom nauczysz się, jak odpowiednie nastawienie i przygotowanie oraz właściwie dobrane słowa mogą pomóc ci dojść do porozumienia.

Dzięki meto­dzie Happy-Happy doga­dasz się z kimś, kto myśli ina­czej niż ty – w spo­sób, który zado­woli wszyst­kie zaan­ga­żo­wane strony.

Happy-happy. Innowacyjna metoda negocjacji - Lars-Johan Age
Happy-happy. Innowacyjna metoda negocjacji – Lars-Johan Age

Oto główne korzyści ze stosowania metody negocjacyjnej Happy-Happy opracowanej przez Lars-Johan Age

  • będziesz mieć odpo­wied­nie nasta­wie­nie przed roz­po­czę­ciem roz­mowy;
  • utrzy­masz pozy­tywne nasta­wie­nie, nawet jeśli usły­szysz coś, co ci się nie spodoba;
  • zro­zu­miesz, czego ty i druga strona wła­ści­wie pra­gnie­cie;
  • będziesz wie­dział, co powi­nie­neś mówić, a czego abso­lut­nie mówić nie powi­nie­neś;
  • będziesz wie­dział, jak pod­cho­dzić do tych, któ­rzy nie chcą współ­pra­co­wać;
  • zro­zu­miesz, jak stwo­rzyć sytu­ację, w któ­rej następ­stwie wszy­scy będą zado­wo­leni.

Jesteś 5 kroków od maksymalizacji szans na zawarcie porozumienia w każdej sytuacji. Korzystaj z siły Happy-Happy!

„Happy–Happy ozna­cza: zado­wo­le­nie, współ­pracę, dobrą rela­cję i wspólną przy­szłość”. – Lars-Johan Age

Sprawdź też: Jak skutecznie negocjować? 7 grzechów głównych negocjatorów biznesowych