Mobbing w pracy to przemoc psychiczna wymierzona w pracownika, która może mieć wiele objawów. Skutki również mogą być poważne, ponieważ ofiara odczuwa silny stres, który może wiązać się z utratą poczucia wartości, zaburzeniami psychicznymi, czy zdrowotnymi. Czym dokładniej jest mobbing? Gdzie zgłosić mobbing? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Definicja mobbingu

Mobbing to szerokie pojęcie, które różni się w indywidualnych przypadkach. Jego ramy zostały jednak uregulowane prawnie, co ma umożliwić ofiarom dochodzenie swoich praw przed sądem. Według art. 943 § 2 kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Z powyższej definicji wynika, że traktowanie danego zachowania jako mobbing w pracy jest uwarunkowane wystąpieniem następujących warunków:

– zamknięte środowisko, w którym istnieją zależności władzy – struktura pionowa;

– mobber – przełożony bezpośredni lub pośredni, ale również współpracownik;

– zachowanie/działania mobbera muszą być:

  • powtarzające się,
  • długotrwałe,
  • upokarzające,
  • negatywnie wpływające na samoocenę ofiary.

Fakty i mity dotyczące mobbingu

Mitem dotyczącym mobbingu w pracy jest twierdzenie, że nic nie można z tym zrobić. Powtarzają tak ludzie, którzy boją się walczyć o swoje racje oraz mobberzy, którym na rękę jest utrwalenie takiej opinii. W praktyce każdy przypadek mobbingu należy zgłaszać. W dużych firmach i korporacjach funkcjonują specjalne komórki organizacyjne zajmujące się sprawami mobbingu, które przyjmują zgłoszenia od ofiar. Sprawa jest trudniejsza w przypadku mniejszych, rodzinnych firm, gdzie może być trudno znaleźć sprzymierzeńca. W takiej sytuacji warto jednak zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu lub inspekcji pracy. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem w przypadku wystąpienia mobbingu będzie konkretne poinformowanie mobbera, że nie akceptujemy takiego zachowania. Jeżeli sytuacja się powtórzy, wtedy należy podjąć dalsze kroki.

Faktem jest zaś, że nie każda krytyka, czy niestosowne zachowanie wobec pracownika jest mobbingiem. Pracodawca ma prawo negatywnie ocenić, czy publicznie skrytykować pracownika jeżeli ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Oczywiście powinien to zrobić z zachowaniem kultury osobistej. O mobbingu nie może być również mowy nawet jeżeli wyrazi się niestosownie, ale takie zachowanie będzie jednorazowe.

Prawdą jest również, że mobbing nie musi przejawiać się agresją, czy krytyką. Uznaje się za niego również pomijanie w przydzielaniu zadań, czy takie ich rozdzielanie, by dany pracownik celowo zarobił mniej. Mobbing może przyjąć również formę niesprawiedliwego ustalania grafików, czy zmuszania do brania nadgodzin.

Jakie są średnie zarobki w branży medialnej? Sprawdź w artykule: Średnie wynagrodzenia w branży medialnej w 2021 roku.

Faktem jest również, że mobbing nie zawsze pochodzi ze strony przełożonego, czy pracodawcy, a mobberem może być również współpracownik.

Gdzie można zgłosić mobbing?

Paradoks jest taki, że polskie prawo zobowiązuje pracodawców do walki z mobbingiem. Pracownik powinien zgłosić fakt zaistnienia przesłanek mobbingu w pracy do odpowiedniego działu lub do kierownictwa, z pominięciem bezpośredniego przełożonego jeżeli to on jest mobberem. Jeżeli nie ma takiej możliwości ofiara powinna złożyć oficjalną skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która dokona kontroli w firmie (bez udostępniania danych zgłaszającego pracownika). Swoich praw można również dochodzić w Sądzie Pracy.

Mobbing może mieć poważne konsekwencje, w związku z czym należy bezwzględnie z nim walczyć. W tym celu jednak warto wiedzieć, czy dokładnie jest, by móc właściwie określić dane zachowania.