Testy inteligencji mierzą iloraz inteligencji (IQ). Pewnie mniej więcej orientujesz się ile wynosi twoje IQ, ale czy wiesz, jak wysoki jest iloraz twojej inteligencji interpersonalnej czyli PQ? Osoby wyróżniające się inteligencją interpersonalną radzą sobie bez zarzutu w wielu okolicznościach i osiągają więcej. Co wyróżnia osoby o wysokim poziomie inteligencji PQ? Dr Mel Silberman i dr Freda Hansburg autorzy książki „Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi” odkryli osiem podstawowych umiejętności, składających się na inteligencję interpersonalną. Dowiedz się, jakie umiejętności odpowiadają za ich sukces.

„Ludzie odznaczający się rozwiniętą inteligencją interpersonalną, czyli ci z wysokim PQ, postrzegają rozumienie innych jako aktywny proces. Wiedzą, że wymaga to świadomego wysiłku oraz angażowania oczu, uszu, głosu i umysłu”. – Dr Mel Silberman i dr Freda Hansburg

Inteligencji interpersonalna. 8 cech ludzi o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej PQ

#01 Rozumieć innych

To, jak dobrze rozumiesz różne osoby ze swojego bliższego i dalszego otoczenia, ma znaczący wpływ na osiągnięcie sukcesu w każdym obszarze życia. Ci, którzy posiadają tę zdolność, porozumiewają się bardziej skutecznie, potrafią wpływać na sposób myślenia i postępowania innych, a także rozwiązywać konflikty na drodze pokojowej.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy jest zdezorientowana, jeśli chodzi o postawę lub zachowania innej osoby? Podczas rozmowy słucha i obserwuje: koncentruje na danej osobie całą swoją uwagę okazuje jej zainteresowanie stara się odczytać jej język ciała. Wyjaśnia znaczenie przekazu: zadaje pytania o charakterze otwartym parafrazuje wypowiedzi reaguje na emocje Interpretuje zachowanie: ocenia cele określa typ osobowości rozpoznaje różnice.

#02 Jasne  wyrażanie  się

Umiejętność  ta  ma  zasadnicze  znaczenie  we  wszelkich  kontaktach  międzyludzkich,  zawodowych  czy  osobistych.  Jasno wyrażać  się,  to  znaczy  potrafić  powiedzieć  to,  co  chce  się  przekazać.  Trzeba  umieć przechodzić do sedna, a jednocześnie dostarczać dość szczegółów, by druga strona wiedziała, o co chodzi. Ważne jest także mówienie w taki sposób, by twoje słowa zostały zapamiętane.

Jak  postępuje  osoba  o wysokim  PQ,  gdy  chce,  aby  jej  przekaz  był  właściwie zrozumiany? Sprawnie  przekazuje  myśli:   zastanowi  się,  zanim  zabierze  głos wprowadza  słuchacza  w temat  i podsumowuje  dba  o dobór  słów. Mówi  wprost:   podpisuje  się  pod  swoimi  słowami nie  stawia  słuchacza  w niewygodnej  sytuacji jest  konsekwentna. Włącza  słuchacza  do  rozmowy: wypowiada  się  jego  językiem dopuszcza  go  do  głosu  potwierdza  zrozumienie  przekazu.

#03 Dbanie o własne potrzeby

By dobrze dogadywać się z innymi, przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie są nasze potrzeby. Ważne, by mieć określone własne granice i potrafić się w nich poruszać. Trzeba umieć też też jasno komunikować swoje potrzeby. Liczenie na to, że ktoś się domyśli, czego od niego oczekujemy, prowadzi jedynie do rozczarowania i frustracji.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy chce zaznaczyć własne granice lub wyrazić swoje potrzeby? Jest zdecydowana: oddziela potrzeby od pragnień zajmuje określone stanowisko w danej sprawie wyraża swoją wolę. Zachowuje spokój i pewność siebie: nie traci z oczu głównego celu swoich zabiegów uzasadniając dane stanowisko, nie przyjmuje postawy obronnej zwraca uwagę na swój język ciała. Jest nieustępliwa: przypomina, prosi, zachęca.

#04 Wymiana opinii

Utrzymywać mądre relacje z innymi to potrafić z łatwością skomentować czyjeś postępowanie, ale w taki sposób, by nie zranić uczuć danej osoby ani jej nie obrazić. Właściwie sformułowana opinia powinna być opisowa, konkretna i zamierzona po to, by pomóc. Powinna też być wyrażona w odpowiednim momencie, pozbawiona tonu oskarżycielskiego i odnosić się do praktyki. Warto nie tylko uczyć się wyrażać takie opinie, ale także o nie prosić.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy pragnie poznać czyjś punkt widzenia w danej sprawie lub sądzi, że ktoś mógłby skorzystać na poznaniu jej opinii? Zaprasza innych do wyrażania opinii: wyraża otwartość na przyjęcie opinii, dba o komfort udzielającego opinii poszerza krąg opiniodawców. Zachęca otoczenie do otwartości na swoje opinie: pyta o pozwolenie podzielenia się opinią nie wyrokuje, lecz wyraża swoje zdanie wybiera właściwy moment przekazania opinii sprawdza, jak jej opinia została odebrana. Dba, by jej opinia była konstruktywna i pouczająca: odnosi się do konkretnego zachowania, ogranicza ilość informacji proponuje sposoby na poprawę sytuacji.

#05 Wywieranie wpływu

Osoba, która układa mądre relacje z innymi, potrafi motywować do działania. By zyskać większy wpływ na otoczenie i stać się tym, kto częściej kieruje, niż jest kierowany, trzeba nauczyć się odnajdywać z ludźmi wspólny język, odkrywać ich potrzeby i proponować skuteczne sposoby ich zaspokojenia. Warto też wiedzieć, jak łagodzić opór wobec zmian i jak przekonywać do swoich metod postępowania.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy chce mieć na wpływ na innych lub zachęcić kogoś do zmiany zachowania? Nawiązuje porozumienie z daną osobą: oferuje swoją wiedzę i doświadczenie identyfikuje się z tą osobą, wyraża dla niej szczery podziw, stara się poznać jej doświadczenia i problemy. Przygląda się potrzebom: obserwuje zachowanie zadaje umiejętne pytania prowokuje reakcje. Tworzy przekonującą prezentację: stara się ograniczyć opór stara się zaciekawić.

#06 Rozwiązywanie konfliktów

Pięć powyższych umiejętności nabiera szczególnego znaczenia, gdy atmosfera staje się napięta. Kiedy emocje zaczynają wzrastać do niebezpiecznego poziomu, warto posłużyć się wszystkimi tymi umiejętnościami jednocześnie, a także uruchomić kolejne. Ci, którzy świetnie dogadują się z innymi, potrafią także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy wejdzie z kimś w spór? Tworzy klimat obopólnego dobra: mierzy się z konfliktem, przyjmuje pozytywną postawę, sprzyja partnerstwu. Wydobywa na powierzchnię rzeczywisty przedmiot sporu: skupia się na interesach ustala własne cele stara się poznać i zrozumieć sytuację drugiej strony. Stara się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych: zastanawia się nad opcjami niosącymi obopólne korzyści, opracowuje wspólny plan, przygotowuje strategie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

#07 Gracz zespołowy

Nasza zdolność do radzenia sobie w kontaktach międzyludzkich zostaje wystawiona na poważną próbę, gdy chodzi o pracę zespołową. Każdy z nas należy do jakiejś grupy czy społeczności: w pracy, w rodzinie, w sąsiedztwie, czy w organizacji zawodowej. Bycie częścią zespołu jest wyjątkowo trudne z tego względu, że jako jeden z wielu posiada się znacznie mniejszą osobistą kontrolę nad wynikiem wspólnych starań, niż gdy działała się na własną rękę.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy współpracuje w grupie? Przyłącza się do innych: obserwuje, co dzieje się w grupie, by poznać jej potrzeby, stara się uzupełnić braki grupy buduje klimat dialogu. Sprzyja pracy zespołowej: promuje wspólną wizję zachęca wszystkich do udziału stymuluje twórcze rozwiązywanie problemów Buduje konsensus: ogranicza liczbę pomysłów przeprowadza sondaż dba o zaangażowanie wszystkich uczestników.

#08 „Zmiana biegów”

Ci, którzy dobrze czują się z innymi, wykazują się elastycznością i potrafią dopasować metody do zmieniających się okoliczności; rozumieją, że reakcje ludzi są różne i każdy człowiek wymaga odmiennego podejścia. Jednym ze sposobów na naprawienie stosunków z kimś, z kim nie możesz się porozumieć, jest zmiana własnego postępowania. Osoby, które z powodzeniem doskonalą swoje relacje z innymi, potrafią przekroczyć granice własnych przyzwyczajeń i zejść z utartych ścieżek, by wypróbować nowe, inne rozwiązania.

Jak postępuje osoba o wysokim PQ, gdy znajdzie się we frustrującej relacji? Przyjmuje wyzwanie: uznaje zaistniałą rzeczywistość, nie unika odpowiedzialności, stosuje wysokie standardy. Dociera do przyczyny problemu: szacuje poziom emocjonalnej bliskości, szuka różnic w stylach postępowania, obserwuje cykle zachowań. Postępuje inaczej, niż dotychczas: sprawdza grunt – szuka nowych metod postępowania ocenia korzyści nowego postępowania angażuje się.

Uwagi końcowe

Nasz  sukces  coraz  bardziej  zależy  od  zdolności  dogadywania  się  z innymi. Działając w pojedynkę i na własną rękę raczej niewiele można osiągnąć, natomiast współpraca z innymi daje szansę na realizację najwyższych celów.

Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi

W jakich obszarach skuteczna komunikacja mogłaby najbardziej przyczynić się do twojego sukcesu i szczęścia?

Pomyśl  o rozwijaniu  umiejętności  interpersonalnych  jak  o pracy  nad  kondycją  fizyczną.  Nasza  sprawność  fizyczna  zależy  od  budowy  ciała,  obciążeń  genetycznych,  wieku,  ale  zawsze  możemy  w znacznym  stopniu  ją  poprawić.  To  samo  dotyczy  sprawności  w kontaktach  międzyludzkich.

Z lektury  Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi  dowiesz  się,  na  czym  polega  czteroetapowy  proces  rozwoju  inteligencji  interpersonalnej  i poznasz  poszczególne  kroki,  które  się  na  niego  składają  – realistyczne  i jak  najbardziej  możliwe  do  wykonania.

Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi Freda Hansburg Mel Silberman
Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi
Freda Hansburg Mel Silberman

Inteligencja interpersonalna to propozycja dla tych, którzy chcą poprawić swoje stosunki z przełożonym, współpracownikami, kolegami z zespołu, klientami, współmałżonkiem, partnerem, dziećmi, krewnymi i przyjaciółmi. Czyli dla większości z nas. Celem autorów Dr Mel Silberman i dr Freda Hansburg było stworzenie skondensowanego, wyczerpującego przewodnika w budowaniu zdrowszych i bardziej efektywnych relacji międzyludzkich.  Dowiedz się jak:

  • Uważnie słuchać, odczytywać mowę ciała i interpretować zachowanie innych.
  • Wypowiadać się zrozumiale i zwięźle.
  • Komunikować swoje potrzeby.
  •  Motywować innych.
  • Wyrażać – a także przyjmować – konstruktywną opinię.
  •  Rozwiązywać konflikty.
  •  Efektywnie współpracować.
  • Zmieniać stare, nieskuteczne schematy postępowania.

Krótko  mówiąc, przekonasz się,  że  naprawdę  warto  układać  mądre  relacje  z innymi.  i jak możesz stać się prawdziwym  ekspertem  w tej  dziedzinie.

Jesteś  gotów  przystąpić  do  pracy  nad  swoim  PQ? Zatem do dzieła!

„To, jak dobrze rozumiesz różne osoby ze swojego bliższego i dalszego otoczenia, ma znaczący wpływ na osiągnięcie sukcesu w każdym obszarze życia”.

Źródło: Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi Freda Hansburg Mel Silberman, wydawnictwo Studio Emka 2022, tłumaczenie Dorota Piotrowska

Sprawdź też: Uwolnij moc inteligencji emocjonalnej – zostań badaczem emocji!