Jak uzyskiwać lepsze wyniki? Rozwiązuj problemy skuteczniej, organizując posiadane wiadomości w bar­dziej użyteczny sposób. Istotą tego wzorca jest model elastycznego i wielostron­nego sposobu myślenia SCORE; słowo score w języku angielskim oznacza wynik. Tego rodzaju myślenie pomaga rozwiązywać zaistniałe problemy i gromadzić potrzebne informacje. Nazywa się ono myśleniem wielopłaszczyznowym, a po­zwala rozważać różne sprawy z więcej niż jednej perspektywy naraz. Dzięki temu można wykorzystać szereg punktów widzenia i stylów rozu­mowania. Elastyczność w myśleniu stanowi wspaniałą zaletę. Twórcami SOCORE są  Robert Dilts i Todd Epsteina. Model SCORE opiera się na koncepcji, że aby skutecznie podejmować decyzje, musimy przy­najmniej rozumieć symptomy, przyczyny, cele, zasoby i skutki, które dotyczą danej sytuacji. Wzorzec ten pomaga rozwijać podstawową umiejętność z dziedziny neurolingwistycznego programowania NLP — określania aktualnego stanu, pożądanego stanu oraz ich łączenia za pomocą odpowiednich zasobów.

„Cały problem z tym światem polega na tym, że głupcy i fanatycy są zawsze pewni siebie, a mądrzejszych ludzi nękają wątpliwości”. — Bertrand Russell

Techniki NLP. Jak uzyskiwać lepsze wyniki? Wzorzec SCORE

Krok #1. Zebranie informacji

Zacznij od zebrania potrzebnych informacji według modelu SCORE, na któ­ry składają się:

Symptoms, czyli symptomy

Symptomy są najlepiej widocznymi aspektami danej sytuacji, które sprawia­ją, że postrzegamy ją jako problem. Kiedy rozpoznasz najwyraźniejsze sympto­my, pójdź krok dalej i spytaj samego siebie, jakich symptomów mogłeś jeszcze nie zauważyć. Wyjaśnij sam sobie, w jaki sposób identyfikujesz te symptomy lub przedstawiasz je symbolicznie, a także jak je oceniasz.

Causes, czyli przyczyny

Przyczyny stanowią splot czynników, które doprowadziły do zaistnienia problematycznej sytuacji oraz które ją podtrzymują. Przyczyny mogą nie być widoczne od razu, a więc prawdopodobnie będziesz musiał je tropić, stawiać dotyczące ich hipotezy, a także weryfikować swoje wnioski. Przydatna bywa świadomość, że może istnieć wiele przyczyn, że nie wszystkie wchodzą w grę w każdym momencie oraz że mogą układać się w określoną sekwencję lub wy­woływać efekt domina. Ważne może się okazać również odszukanie ekologicz­nych aspektów przyczyn. Wykonaj więc krótki sprawdzian ekologii.

Outcomes, czyli cele

Cele wskazują na wyniki, których pożądasz, i priorytety, którymi się kieru­jesz. Mogą nimi być zarówno położenie kresu negatywnej sytuacji, jak i uzyska­nie nowej, wysoce wyrafinowanej ekologii i wizji.

Resources, czyli zasoby

Zasoby stanowią wszystko to, co Ci towarzyszy w osiąganiu celu. Mogą ni­mi być m.in. informacje, dobra wola, wewnętrzne, podświadome zasoby, kapi­tał, spostrzeżenia, a także wszystko inne, co wspiera Twoje wysiłki (nawet jeśli Ty dostrzegasz sam wysiłek).

Effects, czyli skutki

Skutki to następstwa wszelkich Twoich działań — bez względu na to, czy osiągnąłeś zamierzony cel, czy nie. Zaliczyć do nich można bezpośrednie wy­niki Twoich wysiłków, a także ich efekty pośrednie, które możesz nazwać także efektami ubocznymi lub nieprzewidzianymi konsekwencjami. Skutki stają się zasobem, kiedy je przyjmujesz jako informację zwrotną oraz tworzysz pętlę łą­czącą skutki, zasoby w postaci informacji zwrotnej, nowe strategie oraz cele. Strategie mogą być odbierane jako symptomy, kiedy są destrukcyjne lub nie­efektywne; jako przyczyny, gdy odgrywają jakąś rolę w powstawaniu określo­nej sytuacji; jako cele, kiedy wyrastają z nowych informacji i pomysłów; jako zasoby, gdy są atutami w dążeniu do pożądanych celów. Strategie bywają tak­że celami pośrednimi, które ludzie chcą osiągać na drodze do doskonałości, aby móc realizować większe, długoterminowe zamierzenia.

Krok #2. Dokonanie nowych obserwacji

Weź wszystko, czego się uczysz dzięki stosowaniu modelu SCORE, aby po­czynić nowe óbserwaqe i wypracować nowe strategie — tak jak opisano powyżej.

Uwzględnij wszelkie sposoby, jak może to pomóc Ci:

  • lepiej wizualizować lub definiować pożądane cele,
  • lepiej się orientować w tym, na jakim etapie rozwoju się znajdujesz oraz zyskać pełniejszy ogląd dynamiki i ekologii danej sytuacji pod kątem potencjalnych lub istniejących już zasobów,
  • rozpoznać, jakie nowe strategie wypracowujesz dzięki świeżym spostrzeżeniom.

Krok #3. Sprawdzenie rezultatu

Wykorzystaj w praktyce nowe spostrzeżenia i strategie. Obserwuj rezulta­ty. Wykorzystaj rezultaty jako dodatkową informację zwrotną w dalszym ulep­szaniu własnych strategii.

Zawsze miej oko na rozwiązania i zasoby, które znajdują się poza Twoją aktualną ramą. Właśnie tam często zachodzą przełomowe zmiany, ponieważ do problemów przez jakiś czas wyłącznie w granicach swoich ram. A wtedy albo otrzymują ograniczone rezultaty, albo dana sytuacja się zmienia, lecz nie idzie za tym aktualizacja danej ramy. Ponieważ Twoja rama jest, w pewnym sensie, decydującym elementem Twojej strategii, musi być brana pod uwagę.

Słowo na koniec

Programowanie neurolingwistyczne jest niezwykle skutecznym narzędziem do modelowania i szkolenia. Ma ogromny wpływ na psychoterapię, doradztwo, sprzedaż, coaching oraz przywództwo. Trenerzy i terapeuci z różnych dziedzin często korzystają z technik NLP lub są nimi inspirowani. Model SCORE to tylko jedno z narzędzi wykorzystywanych w NLP.

Gdyby istniała jedna, naprawdę praktyczna książka o NLP…zawierałaby ona mnóstwo opisów technik.

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to doskonałe narzędzie do modelowania i szkolenia, które ma ogromny wpływ na dziedziny takie jak psychoterapia, doradztwo, sprzedaż, coaching czy przywództwo.

Wielu trenerów i terapeutów różnych nurtów korzysta z technik NLP lub jest nimi inspirowanych.

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego. - Shlomo Vaknin
Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego. – Shlomo Vaknin

Techniki NLP można podzielić na trzy główne rodzaje:

  1. Techniki, które można łatwo zastosować na sobie.
  2. Techniki, które można wykorzystać w pracy z klientami lub innymi osobami.
  3. Techniki, które wymagają udziału co najmniej dwóch osób pełniących określone role.

Jeśli już dobrze znasz NLP, zauważysz pewne usprawnienia wprowadzone w popularnych wzorcach. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z NLP, na początek znajdziesz tutaj najważniejsze wzorce, które rozszerzą Twoje umiejętności i wzmocnią Twoją pewność siebie. Im częściej będziesz je praktykować, tym łatwiej będzie Ci tworzyć lub modyfikować wzorce intuicyjnie, gdy staniesz przed nowymi sytuacjami.

Podczas opanowywania kolejnych wzorców pracujesz nad swoją elastycznością i kreatywnością. Kiedy używasz wybranych technik, opierasz się na założeniach i wiedzy z zakresu NLP, ale również czerpiesz z innych dostępnych źródeł informacji.

Pamiętaj, aby zachować otwarty umysł i znaleźć to, co działa najlepiej w konkretnych okolicznościach.

Najnowsze wydanie międzynarodowego bestsellera Shlomo Vaknina zostało zaktualizowane zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny NLP i zostało poukładane w nowy, praktyczny sposób, co ułatwia korzystanie z książki.

Wśród wielu dodatków znajdziesz:

  • 55 hipnotycznych fraz autorstwa Miltona H. Ericssona.
  • Często spotykane ograniczające przekonania i „mantry”.
  • Submodalności wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne.
  • Przegląd fundamentalnych przekonań NLP.

„Akceptuj wszystko, co się dzieje, wykorzystuj to i obracaj na swoją korzyść”.

Źródło: Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego Autor: Shlomo Vaknin, Wydawnictwo Onepress 2013, tłumaczenie Katarzyna Rojek

Sprawdź: PSYCHOefekty. Najważniejsze zjawiska psychologiczne, które wpływają na Twoje życie

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!