W dzisiejszych czasach, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że sukces, szczęście i spełnienie w życiu zależą nie tylko od umiejętności i wiedzy, ale także od naszych reakcji na sytuacje i wydarzenia, które nas otaczają. Okazuje się, że wiele zjawisk psychologicznych, które wpływają na nasze życie, jest często ignorowanych lub niezauważanych przez większość z nas. Dlatego warto poznać „PSYCHOefekty” najważniejsze zjawiska psychologiczne, które mają wpływ na nasze zachowanie i myślenie.

Kamil Zieliński, polski psycholog i trener biznesu, ekspert z zakresu psychologii społecznej, komunikacji, perswazji i obrony przed manipulacją, w swojej książce „PSYCHOoefekty” zebrał 50 mechanizmów psychologicznych, które wpływają na nasze myślenie i podejmowane przez nas decyzje i działania.

PSYCHOefekty. Najważniejsze zjawiska psychologiczne, które wpływają na Twoje życie

Atrybucje

Atrybucje to tak zwane naiwne teorie przyczynowości naiwne dlatego, że polegają na próbach budowania własnych teorii dotyczących zachowania ludzi na podstawie obserwacji osób z otoczenia oraz na używaniu tych teorii do wyjaśniania zjawisk społecznych. Teorie te odnoszą się do tego, jak ludzie wyjaśniają przyczyny swojego bądź cudzego zachowania. Atrybucje pokazują nam w jaki sposób postrzegamy i tłumaczymy sobie zachowanie swoje oraz innych ludzi.

Autoprezentacja

Nie ma jednej definicji autoprezentacji. Najczęściej autoprezentacja definiowana jest jako proces kształtowania i kontroli sposobu, w jaki inni ludzie postrzegają człowieka używającego autoprezentacji. Człowiek poprzez swoje działania zachowania, komunikację pokazuje na zewnątrz, kim jest lub za kogo chciałby być uważany.

Awersja do straty

Awersja do straty charakteryzuje się zwracaniem większej uwagi na to co można stracić, niż na to co można potencjalnie zyskać. Badania pokazują że ludzie wolą dobrze przypilnować tego, co już posiadają, niż podejmować ryzyko, by zyskać jeszcze więcej.

Dysonans poznawczy

Potrzebujemy zgodności wewnętrznej i lubimy widzieć sens w naszym działaniu. Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje u nas wtedy gdy pojawiają się co najmniej dwa niezgodne ze sobą elementy poznawcze myśli, twierdzenia, sondy, postawy, informacje, oceny, zachowanie i tym podobne.

Efekt koktajl party

Mamy możliwość segregowania różnych docierających do nas bodźców i decydowania, który jest aktualnie najbardziej nam potrzebny. Efekt koktajl party polega na zdolności skupienia naszej uwagi na konkretnym bodźcu, przy jednoczesnym odfiltrowaniu szeregu innych bodźców zwanych szumem. To nic innego jak dostrojenie się do wybranego bodźca przy jednoczesnym wyciszeniu pozostałych.

Efekt czystej ekspozycji

Poprzez zwiększenie liczby kontaktów z danym bodźcem zmienia się nasz stosunek do niego zwykle na bardziej pozytywny choć nie zawsze. Efekt czystej ekspozycji polega na tym, że im częściej się z czymś spotykamy może to być np. przedmiot osoba czy dźwięk tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy to lubić.

Efekt fałszywej powszechności

Efekt fałszywej powszechności, to w rzeczywistości deformacja atrybucji, czyli tak zwanych naiwnych teorii przyczynowości. Polega to na skłonności do przeceniania stopnia powszechności własnych przekonań przy jednoczesnym niedocenianiu przekonań alternatywnych. Ten efekt pojawia się niemal u wszystkich, choć najczęściej występuje wśród ludzi wyznających poglądy mniejszościowe.

Efekt gafy

Efekt gafy zwany też efektem potknięcia, obrazuje sytuację, w której popełniony przez kogoś błąd wpływa na zwiększenie uczucia sympatii wobec osoby, która go popełniła. Niezbędnym warunkiem wystąpienia tego efektu są nienaruszone kompetencje osoby zaliczającej wpadkę.

Efekt halo

Efekt halo nazywany również efektem aureoli to tendencja do automatycznego przypisywania cech osobowościowych danemu człowiekowi, na podstawie pierwszego wrażenia, jakie on na nas wywar. Efekt ten może przybierać formę anielską lub diabelską. Gdy na podstawie pozytywnego pierwszego wrażenia, które ktoś na nas zrobił przypisujemy mu pozytywne cechy osobowości lub przeciwnie na bazie negatywnego pierwszego wrażenia, które ktoś na nas wywar przypisujemy mu negatywne cechy.

Efekt horoskopowy

Efekt horoskopowy polega na skłonności do uznania opisu złożonego z bardzo ogólnych stwierdzeń, za niezwykle trafny portret swojej osobowości. Jeżeli damy kilkudziesięciu osobom ten sam, ogólny opis cech osobowości to prawdopodobnie uznają go za niemal idealnie do nich dopasowany. Z tego też powodu tak niezwykle trafne wydają się nam horoskopy czy inne pseudonaukowe teorie.

Efekt izolacji

Efekt izolacji nazywany również fenomenem Kohlera-Restorff lub efektem von Restorff, to skłonność do lepszego zapamiętywania wyróżniających się z otoczenia obiektów. Nazwa tego zjawiska pochodzi od nazwiska niemieckiej uczonej Hedwiki von Restorff, która odkryła że ucząc się listy bezsensownych słów, łatwiej zapamiętać te, które w jakiś sposób się wyróżniają.

Efekt jednorodności grupy obcej

Efekt jednorodności grupy obcej polega na postrzeganiu członków grupy dla nas obcej jako bardziej do siebie podobnych oraz postrzeganiu członków własnej grupy jako mniej jednorodnych. Grupy obce wydają nam się bardziej homogeniczne, a grupy w których uczestniczymy, bardziej heterogeniczne.

Efekt konfirmacji

Efekt konfirmacji nazywany również błędem konfirmacji lub efektem potwierdzenia opisuje naszą skłonność do preferowania informacji, które potwierdzają nasze wcześniejsze oczekiwania i założenia, niezależnie od tego czy te informacje są prawdziwe. Efekt ten polega na utwardzaniu się we własnych poglądach czy postawionych tezach oraz ignorowaniu faktów przeczących tym poglądom lub tezom.

Efekt Krugera-Dunninga

Efekt Krugera-Duninga opisany został przez dwóch badaczy Justina Krugera i Davida Duninga. Polega on na tym, że osoby które są niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie, mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie. Natomiast osoby wykwalifikowane odwrotnie mają skłonność, by zaniżać ocenę swoich umiejętności.

Efekt odniesienia do Ja

Efekt odniesienia do Ja to zjawisko, zgodnie z którym znacznie łatwiej zapamiętujemy informacje, które potrafimy odnieść do własnej osoby, niż takie, których nie potrafimy do siebie dopasować. Bazuje ono na tendencji do tego, by różnie kodować informacje w zależności od naszego zaangażowania. Kiedy jesteśmy silniej zaangażowani na przykład odnosimy informację do siebie zapamiętujemy sprawniej.

Efekt pierwszeństwa i świeżości

Efekt pierwszeństwa polega na tym że informacja która dociera do nas wcześniej, wywiera większy wpływ na tworzenie się ogólnego wrażenia w stosunku do informacji, które docierają do nas później. Pierwsze informacje stają się punktem odniesienia dla kolejnych informacji, które do nas docierają. Efekt świeżości natomiast polega na silniejszym zapamiętywaniu informacji, które docierają do nas jako ostatnie są najnowsze.

Efekt Polianny

Efekt polianny inaczej nazywany reguła polianny, to skłonność do tego by w życiu skupiać się na pozytywach i w każdej osobie lub sytuacji szukać dobrych stron ignorując jednocześnie elementy przykre i nieprzyjemne. Skrajni optymiści bardzo dobrze zapamiętują pozytywne wydarzenia, jednocześnie dużo słabiej zapamiętując te negatywne.

Efekt społecznych oczekiwań

Efekt społecznych oczekiwań przedstawia naszą skłonność do prezentowania się w możliwie najlepszym świetle. Dotyczy to przede wszystkim respondentów, którzy udzielając odpowiedzi w różnego rodzaju ankietach i badaniach, starają się odpowiedzieć tak, by odpowiedzi były zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Z tego też powodu efekt społecznych oczekiwań jest zaliczany do najczęstszych błędów wpływających na wyniki ankiet sondaży i badań eksperymentalnych.

Efekt ślepej plamki

Efekt ślepej plamki opisuje naszą tendencję do tego, aby nie zauważać własnych błędów i defektów myślenia przy jednoczesnym silnym zwracaniu uwagi na nie u innych osób. Ludzie mają tendencję do twierdzenia, że są obiektywni i bezstronni, jednocześnie uważając innych za nieobiektywny i stronniczych.

Efekt Wegnera

Efekt Wegnera odkryty przez psychologa Daniela Wegnera to inaczej paradoksalne procesy kontroli umysłowej. Zjawisko to wyjaśnia mechanizm paradoksalnych zjawisk, które czasem pojawiają się, kiedy próbujemy kontrolować nasz umysł. Wegner w swoich eksperymentach wykazał, że nie tylko trudno nam powstrzymać się od myślenia o tym o czym mieliśmy nie myśleć, na przykład o różowym słoniu, ale też że lepiej zapamiętujemy to co mieliśmy zapomnieć. Rozpraszamy się tym bardziej, im mocniej próbujemy się skupić i pobudzamy się tym mocniej, im bardziej próbujemy się zrelaksować.

Efekt Wenus z wioski

Efekt Wenus z wioski polega na akceptowaniu tak zwanych wystarczająco dobrych rozwiązań z powodu braku układu odniesienia lub szerszego rozpoznania tematu. Efekt zawdzięcza nazwę Edwardowi de Bono, który opisał to zjawisko w książce Kurs myślenia. De Bono opisuje mieszkańców wioski odciętych od świata zewnętrznego, którzy uważają że najpiękniejsza kobieta z ich wioski jest również najpiękniejszą kobietą na całym świecie. Co istotne mieszkańcy tej wyspy nie będą mieli okazji przekonać się o błędzie myślowym, który popełniają do momentu, aż nie nawiążą kontaktu ze światem zewnętrznym.

Efekt Wertera

Efekt Wertera to inaczej mechanizm samobójczego naśladownictwa. Pojęcie to opisuje wzrost liczby samobójstw po nagłośnieniu w mediach informacji o samobójstwie jakiejś znanej osoby. Efekt bazuje na konformizmie informacyjnym; informacje o samobójstwie podawane w mediach mogą spowodować naśladownictwo.

Efekt wyniku

Efekt wyniku, zwany też błędem historyka polega na nieracjonalnym ocenianiu podjętej w przeszłości decyzji, w momencie gdy znane są już jej wyniki. Łatwiej dokonać oceny podjętej decyzji na przykład jej słuszności, gdy na sprawę patrzymy z perspektywy czasu i posiadamy już nowe informacje.

Efekt Zeigarnik

Efekt Zeigarnik dotyczy pamięci i kwestii motywacyjnych. Po pierwsze zakłada, że znacznie lepiej zapamiętujemy niedokończone lub przerwane zadanie niż te zakończone. A po drugie efekt ten staje się motywatorem do zakończenia niedokończonych spraw.

Facylitacja społeczna i hamowanie społeczne

Przebywanie między ludźmi powoduje u nas wystąpienie specyficznego napięcia. Wynika to z samej obecności innych oraz możliwości dokonania przez nich oceny naszego zachowania.

 • Facylitacja społeczna lub ułatwianie społeczne polega na lepszym wykonywaniu zadań dobrze opanowanych lub łatwych.
 • Hamowanie społeczne (interferencja społeczna) to gorsze wykonywanie zadań słabiej opanowanych lub trudnych.

W obecności innych ludzi lub wiedząc, że jesteśmy obserwowani poziom naszej efektywności wzrasta. Ale tylko dotyczy to dobrze opanowanych zadań. Gdy w takim trybie musimy wykonywać zadania trudne i słabo opanowane zaczyna działać hamowanie społeczne.

Heurystyka dostępności, reprezentatywności, zakotwiczenia i dostosowania

Heurystyki to w pewnym sensie, myślenie na skróty. Wykorzystując je, nie musimy zastanawiać się nad każdym wyborem. w większości sytuacji dzieje się to automatycznie, określony wybór jest dla nas oczywisty, a nasz mózg dzięki temu mniej się męczy. Choć heurystyki bardzo ułatwiają nam funkcjonowanie bywa że prowadzą nas do błędów poznawczych.

Heurystyki zostały zbadane i opisane i nazwane w latach 70 XX wieku przez dwóch badaczy Amosa Tverskyego i Daniela Khanemana wyróżnili oni następujące rodzaje heurystyk

 • Heurystyka dostępności – polega na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej nam sobie przypomnieć i takich, które są znacznie bardziej nacechowane emocjonalnie.
 • Heurystyka reprezentatywności – polega na dokonywaniu klasyfikacji na podstawie podobieństwa dotykowego, reprezentatywnego przypadku, który jest nam znajomy.
 • Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania – polega na zakotwiczeniu się (oparciu) na jakieś informacji (często zasugerowanej), a następnie dostosowaniu się do niej w celu wydania sądu, opinii lub odpowiedzi na pytania. Zasugerowana informacja jest przez nas modyfikowana zależnie od posiadania i wiedzy oraz kontekstu.

Hipoteza sprawiedliwego świata

Hipoteza sprawiedliwego świata nazywana również fenomenem sprawiedliwego świata, to błąd poznawczy, który polega na tendencji do wiary w to, że świat jest w jakimś sensie sprawiedliwy. Sprawiedliwość w tym wydaniu oznacza, jakby ludzie mieli zasługiwać na to, co spotyka ich w życiu zarówno na szczęście jak też i nieszczęście.

Konformizm

Konformizm polega na podporządkowaniu się jednostki do poglądów, wartości, norm i zasad obowiązujących w danej grupie społecznej. Na skutek rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi z grupy społecznej następuje zmiana zachowania danej jednostki. Zachowaniem przeciwnym do konformizmu jest nonkonformizm.

Księgowanie umysłowe

Model księgowania umysłowego zaproponował Richard Taller, wyjaśnia on nasze nieracjonalne podejście do pieniędzy oraz przeczy tezom ekonomii klasycznej. Zgodnie z tym modelem ludzie posługują się tzw. kontami mentalnymi, do których przypisują informacje o wpływach i wydatkach. Taller wykazał cztery zasady, którymi kierują się ludzie księgując umysłowo swoje wydatki i straty.

 • Zasada pierwsza – rozdzielanie zysków. Człowieka bardziej ucieszy kilka mniejszych zysków niż jeden większy o wartości tych kilku drobniejszych.
 • Zasada druga – łączenie strat. Człowieka mniej boli jedna duża strata niż kilka pomniejszych.
 • Zasada trzecia – łącz mniejsze straty z większym zyskiem. Człowiek odczuwa większą satysfakcję z jednego zysku, na który składa się zsumowany zysk ze stratą niż z oddzielnego większego zysku i mniejszej straty.
 • Zasada czwarta – oddzielaj mniejszy zysk od większej straty. Odczuwamy większą satysfakcję z poniesienia większej straty i uzyskania mniejszego zysku, niż z jednej straty, która jest sumą większej straty i mniejszego zysku.

Luka informacyjna

Luka informacyjna to inaczej niedostateczna ilość informacji potrzebnych, aby móc bez problemu podjąć decyzję. Zjawisko to może wynikać z błędów w procesie zarządzania albo z charakteru problemu decyzyjnego. ważny jest także rodzaj wiedzy, zadania, doświadczenia i cechy osoby pozyskującej informacje. Luka informacyjna motywuje nas do jej usunięcia najczęściej poprzez próbę pozyskania wiedzy.

Poczucie umiejscowienia kontroli

Poczucie umiejscowienia i kontroli to przekonanie lub brak przekonania o wpływie na zdarzenia życiowe. To zakres w jakim człowiek uważa, że ma wpływ na swoje życie (wewnętrzne umiejscowienie kontroli) lub jest tego wpływu pozbawiony, a na jego życie wpływa przypadek lub inne siły niezależne od niego (zewnętrzne poczucie kontroli).

Polaryzacja grupowa

Polaryzacja grupowa polega na skłonności grup do podejmowania decyzji bardziej skrajnych niż decyzje podejmowane przez członków tej grupy w pojedynkę. Choć może się wydawać, że w kilka osób lepiej przemyślimy i ostatecznie podejmiemy decyzję bardziej racjonalną to w rzeczywistości może być zupełnie odwrotnie, bo w grupie zaczynamy się radykalizować.

Próżniactwo społeczne

Próżniactwo społeczne to efekt, który polega na mniejszym angażowaniu się w wykonywaną czynność grupową w porównaniu do wykonywania tej czynności indywidualnie. Występuje głównie podczas wykonywania zadań, w których wynik zależny jest od zaangażowania każdego członka zespołu. Kiedy wykonujemy czynność sami, angażujemy się w nią bardziej, kiedy pracujemy grupowo nie staramy się już tak mocno.

Reaktancja psychologiczna

Zjawisko reaktancji polega na skłonności ludzi do reagowania oporem na odebranie im wyboru i swobody działania. Twórcą teorii i reaktancji psychologicznej jest Jack Brehm. To zjawisko działa zarówno kiedy komuś się czegoś zabrania jak też wtedy, kiedy kogoś się do czegoś przymusza.

Reguła autorytetu

Reguła autorytetu jest jedną z reguł wywierania wpływu zdefiniowaną przez Roberta Cialdiniego. Polega ona na tym, że mamy większą skłonność do posłuszeństwa wobec osoby, którą uznajemy za autorytet.

Reguła konsekwencji i zaangażowania

Reguła konsekwencji i zaangażowania opiera się na potrzebie bycia konsekwentnym i zaangażowanym w realizację postawionych sobie celów. Kiedy dokonamy wyboru albo zajmiemy stanowisko w danej sprawie, pojawia się w nas potrzeba by zachować się konsekwentnie i zgodnie z tym, w co już się zaangażowaliśmy.

Reguła lubienia i sympatii

Reguła lubienia i sympatii polega na tym, że wykazujemy większą skłonność do ulegania wobec osób, które lubimy, obdarzamy sympatią. Istnieje pięć czynników, które wzbudzają naszą sympatię względem drugiej osoby. Są to: podobieństwo, komplementy, zasada kojarzenia, fizyczna atrakcyjność oraz wspólny cel.

Reguła niedostępności

Reguła niedostępności polega na tym że jeśli coś jest trudno osiągalne albo ograniczone w czasie, staje się też bardziej pożądane. Prostym i częstym zabiegiem jest na przykład ograniczanie dostępności danego produktu lub usługi albo ograniczenie czasu, w którym można skorzystać z promocyjnej oferty, które ma nas skłonić do podjęcia decyzji i zakupu.

Reguła społecznego dowodu słuszności

Zgodnie z regułą społecznego dowodu słuszności, kiedy zauważamy, że większość ludzi zachowuje się w określony sposób, uznajemy, że takie zachowanie jest właściwe. Reguła ta nierozerwanie wiąże się z konformizmem.

Reguła wzajemności

Reguła wzajemności mówi o potrzebie odwdzięczenia się osobie, która coś dla nas zrobiła. Oczywiście nie ma nic złego we wzajemnych przysługach, bez nich nasz świat byłby gorszym miejscem; jednak reguła wzajemności czasem staje się regułą wywierania wpływu, a w skrajnych przypadkach nawet manipulacją.

Rozproszenie odpowiedzialności

Rozproszenie odpowiedzialności nazywane również dyfuzją odpowiedzialności albo efektem widza, obojętnego przechodnia, polega na spadku prawdopodobieństwa reakcji ze strony świadków kryzysowego zdarzenia wraz ze wzrostem liczby świadków tego zdarzenia. Inaczej mówiąc obecność wielu ludzi zmniejsza skłonność do pomagania lub alarmowanie o niebezpieczeństwie. Zakładamy, że ktoś już się tym zajął albo podejmie za nas działanie.

Samospełniające się proroctwo

Samospełniająca się przepowiednia to zjawisko, które polega na tym, że określone oczekiwania wpływają na zachowania lub zdarzenia w taki sposób, że powodują spełnienie tych oczekiwań. Inaczej mówiąc, samospełniające się proroctwo to zbiór oczekiwań, które tak silnie wpływają na nasze zachowanie, że uzyskujemy to czego oczekiwaliśmy.

Samoutrudnianie

Samoutrudianie to taktyka obronna, która polega na angażowaniu się w działania, które obniżają szansę osiągnięcia przez nas sukcesu, a jednocześnie zwalniają nas z odpowiedzialności za porażkę. Oprócz tego działania związane z samoutrudnianiem w przypadku odniesienia sukcesu mogą podwyższać samoocenę i nasilać tak osobistą chwałę. Skłonność do samoutrudniania koreluje z niską samooceną, niższym poziomem motywacji osiągnięć, z lękiem przed oceną społeczną oraz przed sukcesem.

Syndrom myślenia grupowego

Syndrom myślenia grupowego, nazywany również gromadomyśleniem, oznacza uleganie ograniczającemu naciskowi i sugestii grupy, do której się przynależy. Skrajnym wydaniu syndrom myślenia grupowego może prowadzić do izolacji grupy od otoczenia, zamknięcia się we własnym świecie, utraty poczucia realności, a także przeceniania przez grupę własnej siły i możliwości działania.

Ukryte teorie osobowości

Ukryte teorie osobowości to automatyczne, bezwiedne kojarzenie pewnych cech ze sobą. Zjawisko pozwala wyciągnąć wnioski o niezaobserwowanych cechach danego człowieka na podstawie tych, które zdążyliśmy już zaobserwować.

Warunkowanie

Warunkowanie to po prostu uczenie się. Wyróżniamy jego dwie formy:

 • Warunkowanie klasyczne to proces uczenia się którego skutkiem jest wytworzenie się odruchowej automatycznej reakcji na bodziec niebędący bodźcem pierwotnym.
 • Warunkowanie instrumentalne to proces uczenia się, który polega na wytworzeniu nowych reakcji lub modyfikacji istniejących za pomocą nagradzania lub karania.

Zjawisko wrogich mediów

Zjawisko wrogich mediów nazywane też efektem wrogich mediów, opisuje skłonność ludzi, którzy mają sprecyzowane i radykalne poglądy, do twierdzenia, że prezentują neutralny punkt widzenia. Media w rzeczywistości przedstawiają jednostronny i zakłamany obraz sytuacji. Kiedy w neutralnych mediach pojawiają się informacje mocno niezgodne z naszymi poglądami, mamy tendencję do ich równie silnego kwestionowania. Efekt wrogich mediów nie tylko dotyczy mediów, kwestionowane mogą być wszelkie informacje. Zarówno te medialne jak i osobowe. To zjawisko może się pojawić zawsze tam gdzie ekstremalne poglądy zderzają się z faktami.

Złudzenie kontroli

Złudzenie kontroli to przekonanie o możliwości wpływu na sytuację, na którą w rzeczywistości nie ma się wpływu. Gdy ulegamy złudzeniu kontroli wierzymy, że swoimi działaniami na przykład większym zaangażowaniem możemy wpłynąć na przebieg wydarzeń, na które realnie nie mamy wpływu, w tym także na zdarzenia losowe.

Słowo końcowe

Często postępujemy emocjonalnie, nawykowo i bezrefleksyjnie. Popełniamy błędy poznawcze i podejmujemy irracjonalne decyzji. Zrozumienie i wykorzystanie tych zjawisk psychologicznych może przynieść nam wiele korzyści, działać bardziej skutecznie, racjonalnie i pozwoli na osiągnięcie sukcesu w wielu dziedzinach życia. W jaki sposób możesz je wykorzystać do swojego rozwoju osobistego i zawodowego? Tego dowiesz się z książki Kamila Zielińskiego PSYCHOefekty.

PSYCHOefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie - Kamil Zieliński
PSYCHOefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie – Kamil Zieliński

Jeśli chcesz popełniać mniej błędów poznawczych i podejmować bardziej racjonalne trafne decyzje to ta książka z pewnością ci to ułatwi. Kamil Zieliński w prosty sposób wyjaśni ci trudne mechanizmy psychologicznego funkcjonowania człowieka.

Każdy rozdział tej książki opisuje osobny efekt psychologiczny. Poszczególne rozdziały rozpoczynają się od krótkich wstępów, które ułatwią ci doświadczenie opisywanego zjawiska oraz skłonią do refleksji na jego temat. Następnie dostaniesz jasną definicję i sprawdzoną teorię. A całość dopełni opis praktycznego zastosowania. Dzięki któremu dowiesz się jak dane zjawisko może wpłynąć na twoje życie i co możesz z tą wiedzą zrobić. A gdyby i tego było ci mało na końcu rozdziału znajdziesz bibliografię dzięki czemu możesz poszerzyć swoją wiedzę sięgając do źródeł i prac naukowych na temat opisywanych mechanizmów.

Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, zrozumieć swoje słabości oraz nauczyć się, jak skutecznie radzić sobie z różnymi sytuacjami, to ta lista zjawisk psychologicznych jest dla Ciebie. Czekają na Ciebie porady i wskazówki, które pozwolą Ci osiągnąć w życiu to, na co zasługujesz. Odkryj czym są „PSYCHOefekty” i zacznij działać na swoją korzyść!

Sprawdź też: PSYCHOkompetencje. 10 najważniejszych kompetencji miękkich aby odnieść sukces

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!