W dzisiejszym dynamicznym świecie kluczowe znaczenie ma umiejętność skutecznej współpracy z innymi i poprawiania efektów wspólnych wysiłków. Bez umiejętności pracy zespołowej właściwie nie da się odnieść sukcesu. Jakie są cechy dobrego członka zespołu? Zdaniem Patricka Lencioni, który od lat specjalizuje się we wspieraniu rozwoju kadry menedżerskiej oraz zdrowych organizacji, prawdziwy gracz zespołowy posiada trzy cechy wspólne. Oto trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu. Sprawdź czy je masz!

„Gdyby ktoś mnie poprosił o sporządzenie listy najbardziej wartościowych cech, które człowiek powinien w sobie kształtować, aby odnieść sukces w życiu zawodowym – i w życiu w ogóle – na pierwszym miejscu umieściłbym umiejętność pracy w zespole”. – Patrick Lencioni

Jak grać zespołowo? 3 kluczowe cechy idealnego członka zespołu

#01 Pokora 

Najważniejszą z trzech cech jest pokora. Dlatego że arogancki czy skupiony na sobie pracownik ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie zespołu jako całości. Świetny gracz zespołowy wykazuje pokorę. Nie ma rozdętego ego. Nie przywiązuje nadmiernej wagi do własnej pozycji. Ktoś taki bez wahania uznaje cudzy wkład pracy, nie zabiega zaś o uwagę dla siebie. Chętnie dzieli się uznaniem, przedkłada interes zespołu nad własny. Sukces definiuje raczej w kategoriach kolektywnych niż indywidualnych. Pokora nie oznacza słabości i uległości. Człowiek prawdziwie pokorny nie przypisuje sobie cech, których nie ma, ale też nie umniejsza własnych uzdolnień czy zasług.

#02 Głód

Ludzie „głodni” chcą cały czas więcej. Chcą więcej robić, więcej się uczyć i brać na siebie więcej odpowiedzialności. Człowieka głodnego lider zespołu nie musi wciąż nakłaniać do wytężonej pracy. Dlatego, że takie osoby mają silną motywację wewnętrzną i sumiennie wywiązują się ze swoich zadań. Przez cały czas myślą o kolejnym kroku i o kolejnej czekającej ich szansie. Oczywiście pewne formy „głodu” mogą być szkodliwe dla zespołu albo wręcz niezdrowe. Chodzi więc o jego zdrową formę, czyli świadome i zrównoważone przywiązanie do idei wywiązywania się ze swoich obowiązków w połączeniu z gotowością podejmowania pewnych dodatkowych wyzwań, gdy okoliczności rzeczywiście tego wymagają.

#03 Mądrość

W kontekście zespołowym mądrość przejawia się w zdroworozsądkowym podejściu do ludzi. Nie chodzi o tylko o kompetencje intelektualne. Cecha ta dotyczy przede wszystkim kompetencji i świadomości w sferze relacji interpersonalnych. Ludzie mądrzy mają dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Zwykle rozumieją, co się dzieje w grupie i jak najlepiej postępować z innymi. Potrafią zadawać odpowiednie pytania. Uważnie słuchają wypowiedzi innych członków zespołu i cały czas aktywnie uczestniczą w rozmowie. Człowiek mądry potrafi trafnie ocenić sytuację i intuicyjnie wyczuwa pewne subtelne aspekty dynamiki grupy.

Model pokora-głód-mądrość. Opracowanie własne na podstawie Patrick Lencioni – Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu, MT Biznes 2017
Model pokora-głód-mądrość. Opracowanie własne na podstawie Patrick Lencioni – Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu, MT Biznes 2017

Uwagi końcowe

Najlepsi gracze zespołowi to jednocześnie ludzie pokorni, głodni i mądrzy. O sile i wyjątkowości modelu „pokorny – głodny – mądry” nie decyduje żadna z tych cech z osobna, lecz ich połączenie.

Praca z ludźmi pozbawionymi tych trzech cnót wymaga od lidera zespołu znacznie więcej czasu, uwagi i cierpliwości. Oczywiście aby nauczyć się rozpoznawać i wspierać pokornych, głodnych i mądrych członków zespołu – aby samemu zostać kimś takim – trzeba najpierw dobrze zrozumieć istotę tych pozornie prostych określeń. A także zastanowić się nad tym, w jaki sposób te trzy cechy łącznie składają się na charakterystykę idealnego gracza zespołowego. Tu z pomocą przychodzi książka Patricka Lencioni Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu.

Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu opowieść o przywództwie. - Patrick Lencioni
Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu opowieść o przywództwie. – Patrick Lencioni

Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu to opowieść, której bohaterem jest Jeff Shanley, lider podejmujący rozpaczliwą próbę odbudowy firmy swojego wuja na gruncie wartości związanych z pracą zespołową. Musi w tym celu zdefiniować najważniejsze cechy prawdziwego gracza zespołowego.  Następnie na ich podstawie stworzyć odpowiednią kulturę rekrutacji i rozwoju firmy.

Opierając się na tej opowieści, Lencioni kreśli przekonujący model, który staje się jednocześnie praktycznym narzędziem przydatnym przy identyfikacji, rekrutacji i doskonaleniu idealnych członków zespołu w każdej organizacji. Książka ta stanowi świetne dopełnienie poprzedniego bestsellera Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, gdzie Patrick Lencioni przedstawił rozwiązanie problemu zachowań szkodliwych dla funkcjonowania grupy.

Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu to książka, która pomoże ci zrozumieć, że subtelne połączenie trzech prostych cech wspomaga funkcjonowanie zespołów w organizacji, jak również w życiu osobistym. A tym samym umożliwia bardziej efektywne wypracowywanie nadzwyczajnych korzyści i otwiera drogę do większych sukcesów.

Buduj zgrane zespoły i sam bądź graczem zespołowym! Bądź pokorny, głodny i mądry!

„Lider zdolny rozpoznać, a następnie zatrudnić i wspierać pracowników pokornych, głodnych i mądrych ma ogromną przewagę nad każdym, kto tej umiejętności nie posiada – jest bowiem w stanie budować solidne zespoły w znacznie krótszym czasie i mniejszym nakładem sił. […] Pracownicy mający te trzy ważne cechy są bardziej pożądanym zasobem dla każdej organizacji, która ceni sobie pracę zespołową”. – Patrick Lencioni

Sprawdź: 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Jak budować zaangażowane zespoły?

A Ty grasz zespołowo?