Jak budować zaangażowane zespoły? Im większa organizacja w tym więcej zespołów w niej działa. Wszystkim w szczególności menedżerom marzą się zespoły w których ludzie ufają sobie wzajemnie, angażują się w gorące, twórcze i nieskrępowane konflikty dotyczące różnych pomysłów i problemów. Identyfikują się z podejmowanymi decyzjami i są zaangażowani w ich podejmowanie oraz planowanie działań. Oczekują oraz wymagają od siebie wzajemnie odpowiedzialności za realizację tych planów. Koncentrują się na osiąganiu wspólnych celów.

Takie zespoły prowadzą do sukcesów bez względu na sytuację na rynku i okoliczności. Pokonują i prześcigają konkurencję. Bycie członkiem takiego zespołu daje poczucie sukcesu oraz ciągłego rozwoju. Wzmaga energię do podejmowania codziennych wyzwań.

Czym jest dysfunkcja? Wychodząc od definicji to nieprzystosowanie czegoś do pełnienia określonych celów, zadań, oczekiwań; zaburzenie, niedostosowanie. Patric Lencioni jeden z najbardziej popularnych mówców publicznych z dziedziny biznesu oraz autor licznych bestsellerów na podstawie swoich doświadczeń w pracy z wieloma dyrektorami i zespołami menedżerów, opisał w swojej książce model „5 dysfunkcji pracy zespołowej”. Dysfunkcje te skutecznie blokują budowanie, rozwój oraz zarządzanie skutecznymi zespołami. Książka Lencioniego to dobra pozycja dla wszystkich, którzy pracują z zespołami i chcą, aby stawały się coraz lepsze.

Warto mieć świadomość, że te 5 dysfunkcji jest ze sobą powiązanych. Nie powinno się ich traktować rozłącznie, jako oddzielnych problemów. Próbując im zaradzić i odnosząc się do nich w oderwaniu od innych może nie przynieść zamierzonych efektów. Jeśli jesteś menedżerem lub zarządzasz jakimś zespołem warto jest na niego spojrzeć właśnie z perspektywy tych 5 dysfuncji.

Przywództwo jest to zdolność wydobywania z ludzi tego co najlepsze.

Oto 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Patrica Lencioni

Rzeczywistym miernikiem efektywności pracy zespołu jest to, czy osiąga on zakładane cele i rezultaty. Aby tak się działo, musi on
stale przezwyciężać 5 dysfunkcji – oto one:

#1 Brak zaufania

Członkowie efektywnych zespołów ufają sobie nawzajem na podstawowym emocjonalnym poziomie. Nie obawiają się
dyskutować na temat własnych słabości, błędów, obaw i zachowań. Są całkowicie otwarci wobec innych, nie stosują
barier ochronnych.

Podstawy tej dysfunkcji to silna chęć utrzymania niezależności, niechęć do uzależniania się od grupy, brak otwartości na siebie w sprawach własnych błędów i słabości. Przykładowe symptomy to członkowie zespołu niechętnie proszę o pomoc, niechętnie oferują pomoc innym, wyciągają pochopne wnioski co do intencji innych, nie korzystają z doświadczeń i umiejętności innych, nie lubią spotkań, unikają wspólnego spędzania czasu.

#2 Obawa przed konfliktem

Członkowie zespołów, którzy sobie ufają, nie obawiają się prowadzić gorących dyskusji dotyczących kwestii
kluczowych dla osiągnięcia sukcesu przez organizację. Nie wahają się nie zgadzać z innymi, poddawać w wątpliwość
czyjś punkt widzenia, a wszystko to w duchu znalezienia najlepszych rozwiązań, odkrycia prawdy i podejmowania
najlepszych decyzji.

Symptomy tej dysfunkcji to sztuczna harmonia, obawa przed urażeniem innych, poczucie straty czasu na „zbędne dyskusje”. Powstaje atmosfera sprzyjająca personalnym atakom, ignorowane są sprawy kontrowersyjne, pojawia się skupienie na unikaniu ryzyka osobistego, członkowie zespołu wykazują znudzenie na spotkaniach, tracą czas na pozerstwo i osobisty PR.

#3 Brak zaangażowania

Członkowie zespołu, którzy angażują się w konflikt, są w stanie osiągnąć konsensus dotyczący podjęcia ważnej decyzji
nawet w sytuacji, gdy na początku część z nich ma inne zdanie. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy mają pewność, iż
przedstawiono wszelkie wątpliwości, idee i pomysły i że nic nie zostało zamiecione pod dywan.

Podstawą tej dysfunkcji jest niepewność, brak utożsamiania się z decyzjami, cele firmy nie są celami indywidualnymi. Członkowie zespołu marnują szanse skupiając się na drobiazgowej analizie, powracają w dyskusjach do tych samych nierozwiązanych problemów, rozmywają kierunki działań i priorytety, obawiają się o przyszłość, tracą pewność siebie.

#4 Unikanie odpowiedzialności

Członkowie zespołów, którzy angażują się w proces podejmowania decyzji i postępowanie zgodnie z ustalonymi
standardami, jeżeli chodzi o efektywność, nie obawiają się wymagać od innych, by cechowali się taką samą postawą.
Ponadto tacy członkowie zespołu uważają, że odpowiedzialność za wyniki dotyczy nie tylko lidera, lecz wszystkich.

Podstawa dysfunkcji to niskie standardy, skupianie się na własnym wąskim działaniu, opór przed komunikowaniem zauważonych niedociągnięć. Członkowie zespołu mają wzajemne pretensje odnośnie różnych standardów działania, zadawalają się przeciętnymi wynikami, nie dotrzymują terminów oraz kluczowych wymagań, oczekują arbitrażowych decyzji, angażują menedżerów w tzw. „trudne sytuacje”.

#5 Brak dbałości o wyniki

Jest bardziej prawdopodobne, że członkowie zespołów, którzy nawzajem sobie ufają, angażują się w konflikt, nie
unikają przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wymagają tego od innych, odłożą na bok
indywidualne priorytety i skoncentrują się na tym, co jest najlepsze dla ogółu. Tacy ludzie nie ulegają pokusie, by na plan
pierwszy wysuwać interesy własnych działów, rozwój indywidualnej kariery, czy teŜ własne ego, a nie to, od czego
uzależnione jest osiągnięcie sukcesu przez zespół.

Postawa dysfunkcji to status i ego. Stawianie celów własnych ponad cele zespołu i organizacji. Koncentracja na indywidualnej karierze. Członkowie zespołów rzadko osiągają oczekiwane wyniki, kurczowo trzymają się rutynowych działań. Angażują się w projekty „poboczne” sprzyjające karierze, czasami tracą z oczu cel główny, rozpraszają się. Szukają sposobów na osiąganie wyników poza własnym zespołem.

rosnijwsile.pl - 5 dysfunkcji pracy zespołowej
5 dysfunkcji pracy zespołowej

Analiza zespołu. 15 pytań, które diagnozują 5 dysfunkcji pracy zespołowej

Aby ocenić jak funkcjonuje Twój zespół możesz odpowiedzieć na kilka pytań, które pomogą w ocenie 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

Wskaż, w jakim stopniu każde z poniższych stwierdzeń odnosi się do zespołu, którego jesteś członkiem. Skorzystaj ze skali gdzie:

3 = zazwyczaj 2 = czasami 1 = rzadko

Staraj się udzielać szczerych odpowiedzi. Nie zastanawiaj się zbyt długo na odpowiedzią.

Pytania diagnostyczne:

1. Członkowie zespołu dyskutują w otwarty, pełen zaangażowania sposób.
2. Członkowie zespołu zwracają sobie nawzajem uwagę na niedociągnięcia lub nieproduktywne
zachowaniach.
3. Członkowie zespołu wiedzą, nad czym pracują ich koledzy i w jaki sposób przyczyniają się oni do
realizacji wspólnych celów.
4. Członkowie zespołu szybko i szczerze przepraszają się nawzajem, gdy powiedzą lub zrobią coś
niewłaściwego lub szkodliwego.
5. Członkowie zespołu poświęcają interesy własnych działów (takie jak budżet, zakres władzy, liczba
podwładnych) dla dobra zespołu.
6. Członkowie zespołu otwarcie mówią o swoich słabych stronach i przyznają się do błędów.
7. Spotkania zespołu są wymagające, a nie nudne.
8. Członkowie zespołu wychodzą ze spotkania z przekonaniem, że ich koledzy zaangażują się w pełni w
realizację podjętych wspólnie decyzji, chociaż początkowo się z nimi nie identyfikowali.
9. Morale cierpi, gdy cele zespołu nie są realizowane.
10. W trakcie spotkania członków zespołu nie pomija się najważniejszych i najtrudniejszych zagadnień.
11. Członkom zespołu zależy, by nie zawieść kolegów.
12. Członkowie zespołu wiedzą nawzajem o swoim życiu prywatnym i otwarcie o nim rozmawiają.
13. Spotkania kończą się jasno sprecyzowanymi ustaleniami i planem działania.
14. Członkowie zespołu stawiają przed sobą nawzajem wyzwania dotyczące planów i postaw.
15. Członek zespołu nie zabiega o poklask, lecz szybko dostrzega i chwali dokonania kolegów.

Przeanalizuj wyniki i wyciągnij wnioski:

Zbierz oceny i zsumuj wyniki:

Brak zaufaniaObawa przed konfliktemBrak zaangażowaniaUnikanie odpowiedzialnościBrak dbałości o wynik
Stwierdzenie 04:______Stwierdzenie 01:______Stwierdzenie 03:______Stwierdzenie 02:______Stwierdzenie 05:______
Stwierdzenie 05:______Stwierdzenie 07:______Stwierdzenie 08:______Stwierdzenie 11:______Stwierdzenie 09:______
Stwierdzenie 12:______Stwierdzenie 10:______Stwierdzenie 13:______Stwierdzenie 14:______Stwierdzenie 15:______
RAZEM:______RAZEM:______RAZEM:______RAZEM:______RAZEM:______

Jak interpretować wyniki?

  • Ocena 8 lub 9 wskazuje, że dana dysfunkcja prawdopodobnie nie jest problem Twojego zespołu
  • Ocena 6 lub 7 wskazuje, że dana dysfunkcja może stanowić problem
  • Ocena od 3 do 5 wskazuje, że prawdopodobnie musisz zająć się daną dysfunkcją.

Co robią członkowie naprawdę zgranych zespołów:

Po czym poznać zgrany zespół? Po tym, że jego członkowie:

  • Ufają sobie nawzajem.
  • Angażują się w niczym nie ograniczane konflikty na temat swoich pomysłów.
  • Są zaangażowani w podejmowanie decyzji i planowanie działań oraz identyfikują się z nimi.
  • Wymagają od siebie nawzajem odpowiedzialności za realizację tych planów.
  • Koncentrują się na osiągnięciu wspólnych celów.

„Dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa”. – Michael Jordan

Tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich członków zespołu jest szansa na efektywny i skuteczny zespół, który odniesie sukces.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 5 dysfunkcji pracy zespołowej oraz tego jak budować zaangażowane zespoły sięgnij po książkę Patrica Lencioni „5 dysfunkcji pracy zespołowej„. Świetnym uzupełnieniem tej pozycji będzie również książka tego samego autora „Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej„, w której Lencioni zamieszcza bardziej szczegółowe, praktyczne porady dotyczące przezwyciężania pięciu dysfunkcji. opisuje narzędzia, ćwiczenia, modele oceny, a także przytacza przykłady z własnej praktyki. Te dwie napisane w przystępny sposób książki oferują menedżerom, liderom i innym osobom zainteresowanym kreowaniem skutecznych i zaangażowanych zespołów wiele przydatnych rad i wskazówek, które można wykorzystać w praktyce zarządzania i odnieść do własnej sytuacji.

Jeśli interesuje Cię temat pracy zespołowej sprawdź też 8 sposobów, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz 10 oznak skutecznego lidera, czyli co wyróżnia wielkich przywódców

Powodzenia w tworzeniu zwycięskich zespołów – Rośnij w siłę!

Jeśli masz jakieś przemyślenia jeśli chodzi o 5 dysfunkcji pracy zespołowej lub znasz skuteczne sposoby budowania zaangażowania w zespole, podziel się proszę swoim doświadczeniem w komentarzu.