Życie w dysfunkcyjnej rodzinie potrafi odcisnąć na człowieku bolesne piętno. Urazy emocjonalne mają negatywny wpływ na umysł, serce i ciało. Długotrwały stres zapisuje się w naszym wnętrzu. Odcina nas od siebie samych utrudniając zadbanie o własny dobrostan emocjonalny. Dodatkowo choć często czujemy, że coś jest nie tak, nie potrafimy określić, skąd bierze się trawiące nas poczucie pustki i niepokoju. Jak poradzić sobie z bolesnymi doświadczeniami czy traumą z dzieciństwa? Jak odnaleźć spokój wewnętrzny? Zdaniem Dr Tian Dayton, która jest ekspertką od psychologii klinicznej i dorosłym dzieckiem alkoholika (DDA) zasad­ni­cze zna­cze­nie w uzyskaniu życiowej równowagi pozwalającej nam prowadzić satysfakcjonujące życie, ma trzeźwość emocjonalna.

Co to jest trzeźwość emocjonalna?

Trzeź­wość emo­cjo­nalna według Dr Tian Dayton obej­muje umie­jęt­ność zrów­no­wa­żo­nego, doj­rza­łego życia. Ozna­cza, że umiemy zacho­wy­wać swoje emo­cje, myśli i czyny w sto­sun­kowo zrów­no­wa­żo­nym sta­nie.

Nasze myśli, uczu­cia i zacho­wa­nia są roz­sąd­nie spójne, my zaś nie ule­gamy dyk­ta­towi jakiejś cząstki sie­bie ani nie jeste­śmy przez nią znie­wo­leni. Nie żyjemy tylko głową, nie mio­tają nami emo­cje. Nasze dzia­ła­nia nie są nad­mier­nie kie­ro­wane przez nie­świa­dome czy kom­pul­sywne zacho­wa­nia albo uciekanie w świat uży­wek.

Funk­cjo­nu­jemy sto­sun­kowo spokojnie i cie­szymy się doświad­cze­niem życio­wym, które jest mniej wię­cej zrów­no­wa­żone oraz nasta­wione na teraź­niej­szość. Nie jeste­śmy „oderwani” od rze­czy­wi­sto­ści, a kiedy się nam to zda­rza (i zapewne powinno się od czasu do czasu przy­tra­fiać) potra­fimy się ponow­nie zebrać w sobie.

„Wszystko w miarę”. Wła­śnie to jest trzeź­wość emo­cjo­nalna. – Dr Tian Dayton

Trzeźwość emocjonalna. 15 najważniejszych cech ludzi trzeźwych emocjonalnie

Oto klu­czo­we cechy, które zdaniem Dr Tian Dayton są wspólne dla ludzi dys­po­nu­ją­cych trzeź­wo­ścią emo­cjo­nalną.

#01 Są zdolni do auto­re­flek­sji – biorą życie w swoje ręce

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie zwy­kle kon­tro­lują, w jakim kie­runku zmie­rza ich życie. A razie potrzeby podej­mują ener­giczne dzia­ła­nia pro­wa­dzące do samo­do­sko­na­le­nia.

#02 Biorą odpo­wie­dzial­ność za swoje postawy

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie rozu­mieją, że nasta­wie­nie, jakie mają, może wpę­dzać ich w tarapaty, ale i z nich wyba­wiać.

#03 Mają cele i zmie­rzają do ich reali­za­cji

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie zazwy­czaj mają cele, do któ­rych meto­dycz­nie i z przy­jem­no­ścią zmie­rzają. Zdają sobie sprawę, że te cele służą pro­wa­dze­niu szczę­śli­wego życia.

#04 Świa­do­mie pie­lę­gnują dobre nawyki

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie pro­wa­dzą zwy­kle upo­rząd­ko­wane i dobrze zrów­no­wa­żone życie. Zmiana daw­nych sche­ma­tów i pod­trzy­my­wa­nie nowych wymaga rów­nież pew­nej łagod­nej i życz­li­wej samo­dy­scy­pliny, której nie można pomi­nąć.

#05 Mają solidne gra­nice

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie wie­dzą, gdzie prze­biega gra­nica ich samych, a zaczyna się ktoś inny. Jasne gra­nice są natu­ralną kon­se­kwen­cją dobrze wyod­ręb­nio­nej toż­sa­mo­ści. Mają na tyle dobrze ugruntowane poczu­cie sie­bie, iż prze­by­wa­jąc z innymi, nie zatra­cają się. Zacho­wu­ją wła­sną toż­sa­mość mimo znaj­do­wa­nia się wśród ludzi. .

#06 Są świa­domi swo­ich nie­do­stat­ków i nie­po­ko­jów

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie z reguły zdają sobie sprawę ze swo­ich bra­ków i nie­po­ko­jów. Nie mają poczu­cia, że muszą być ide­alni, aby mogli być zado­wo­leni z sie­bie. Wie­dzą, że ich wady i lęki mogą sta­wać się przy­czyną kło­po­tów, jeśli czło­wiek nie będzie dość czujny, aby zauwa­żać, kiedy zaczy­nają docho­dzić do głosu.

#07 Uni­kają nie­po­trzeb­nych kon­flik­tów, ale w razie koniecz­no­ści potra­fią być sta­now­czy

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie naj­czę­ściej uni­kają nie­po­trzeb­nych kon­fron­ta­cji. Umieją jed­nak zdo­być się na zde­cy­do­waną reak­cję, kiedy zacho­dzi taka koniecz­ność. Rozu­mieją, że są odpo­wie­dzialni za zacho­wa­nie swo­jego spo­koju wewnętrz­nego, a kiedy go stracą, tylko sami mogą go odzy­skać.

#08 Mają reali­styczne ocze­ki­wa­nia wobec życia

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie zwy­kle twardo cho­dzą po ziemi. Żyją w real­nym świe­cie i mają reali­styczne ocze­ki­wa­nia w sto­sunku do niego i do rela­cji.

#09 Biorą odpo­wie­dzial­ność za swój nastrój

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie przyj­mują odpo­wie­dzial­ność za utrzy­my­wa­nie swego dobrego nastroju. Nie oskar­żają innych o wła­sny zły humor. Nie ocze­kują też zaj­ścia zmiany u kogoś innego, by sami mogli poczuć się lepiej.

#10 Wyznają pozy­tywne war­to­ści i kie­rują się nimi w życiu

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie opie­rają swoją sta­bil­ność na życiu w zgo­dzie z sza­no­wa­nymi przez sie­bie zasa­dami i war­to­ściami. Czę­sto przy­cią­gają do sie­bie osoby mające podobne zasady i stan­dardy i spę­dzają czas w ich towa­rzy­stwie. Potra­fią oce­nić, co jest dobre, a co złe.

#11 Są wdzięczni i potra­fią doce­nić to, co przy­nosi życie

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie zwy­kle są wdzięczni za to, co mają. Umieją to docenić zamiast cią­gle uznawać się, że „trawa po dru­giej stro­nie góry jest zie­leń­sza”. Bo kiedy sku­piamy się na tym, czego bra­kuje, pomna­żamy braki. A kiedy sku­piamy się na tym, co jest, pomna­żamy to, co mamy. Potra­fią zachwy­cić się dro­bia­zgami, które przy­nosi dzień powsze­dni.

#12 Pod­trzy­mują silne sieci kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie zazwy­czaj cenią sobie i pie­lę­gnują rela­cje mię­dzy­ludz­kie. Zdają sobie sprawę, że solidna sieć kon­tak­tów wpływa na nich sta­bi­li­zu­jąco. Korzystne jest dla nich poczu­cie wspól­noty i przy­na­leż­no­ści.

#13 Są aktywni, włą­czają się w życie

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie są czę­sto aktyw­nymi uczestnikami w swoim śro­do­wi­sku. Angażują się i czują się zwią­zani ze spo­łecz­no­ścią i są jej oddani.

#14 Czę­sto mają pozy­tywny sys­tem prze­ko­nań

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie czę­sto mają pozy­tywny świa­to­po­gląd czy sys­tem prze­ko­nań. Nadaje on ich życiu sens i kie­ru­nek oraz pod­trzy­muje ich w trud­nych chwi­lach. Ponadto sta­nowi punkt odnie­sie­nia czy pry­zmat, przez który mogą postrze­gać świat w pozy­tywnym świe­tle.

#15 Żyją w teraź­niej­szo­ści

Trzeźwi emo­cjo­nal­nie ludzie z reguły nie są nad­mier­nie zaprząt­nięci ani prze­szło­ścią, ani przy­szło­ścią; są nasta­wieni na teraź­niej­szość. Nie pomi­jają prze­szło­ści, ale kon­fron­tują się z nią i robią to, czego wymaga doj­ście z nią do ładu. Nie uchy­lają się też przed przy­szło­ścią. Mają cele, plany i marze­nia, któ­rym są oddani i które dają im ener­gię. Ale oprócz robie­nia na co dzień tego, co konieczne, by posprzą­tać po prze­szło­ści czy zadbać o przy­szłość, są nasta­wieni na chwilę obecną.

Uwagi końcowe

Emo­cje wywie­rają więk­szy wpływ na myśle­nie, niż może się wydawać. Emo­cjo­nalna część mózgu wysyła wię­cej sygna­łów do myślą­cej czę­ści mózgu niż na odwrót. Kiedy emocje wymy­kają się nam spod kon­troli, podob­nie dzieje się z myśle­niem. A kiedy nie potra­fimy dopro­wa­dzić swo­ich uczuć i myśli do rów­no­wagi, podob­nie roz­chwiane jest całe nasze życie i związki z ludźmi.

Czę­ścią trzeź­wo­ści emo­cjo­nal­nej jest naucze­nie się, jak żyć i radzić sobie w warun­kach pew­nego natę­że­nia stresu, wie­lo­znacz­no­ści, stra­chu, obaw, roz­cza­ro­wań i jak powścią­gać te emo­cje i odczu­cia miło­ścią, akcep­ta­cją, wła­snym dzia­ła­niem i życiem wśród ludzi.

Znajdź spokój wewnętrzny. Zyskaj emocjonalną trzeźwość. 

Dr Tian Dayton, która sama jest DDA od lat pomaga ludziom poranionym przez wpływ dysfunkcyjnych rodzin, wychodzącym z uzależnień, leczą­cych różnego rodzaju urazy psy­chiczne i emo­cjo­nalne. Jej książka Znajdź spo­kój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzy­ska­niu emo­cjo­nal­nej trzeź­wo­ści stała się świa­to­wym best­sel­le­rem. Teraz dzięki wydawnictwu Feeria i tłumaczeniu Dariusza Rososowskiego dostępna jest też po polsku. Ten poradnik pomógł już tysiącom ludzi lepiej rozumieć własne emocje, wyzwo­lić się z bolesnej przeszłości i odzyskać trzeźwość emocjonalną. Może pomóc też tobie.

Znajdź spokój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości. - Dayton Tian
Znajdź spokój wewnętrzny. Pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości. – Dayton Tian

Książka Znajdź spo­kój wewnętrzny jest prze­zna­czona dla każdego kto chce pro­wa­dzić zrów­no­wa­żone życie lub sta­ra się zro­zu­mieć, na czym polega trauma inter­per­so­nalna. Aby doznać tej traumy, nie trzeba mieć kon­taktu z uza­leż­nie­niem. Dowolne cier­pie­nie zwią­zane z rela­cją mię­dzy­ludzką, któ­rego doświad­czy­łeś i któ­rego być może wciąż kur­czowo się trzy­masz, może spra­wić, że znaj­dziesz coś dla siebie w tej lekturze.

Dzięki tej książce zlokalizujesz źródła swojego bólu i uwolnisz się emocjonalnie od współuzależnienia. Dowiesz się jakie działania podjąć, by odnaleźć własną ścieżkę do równowagi, wewnętrznego spokoju i trzeźwości emocjonalnej. Zyskasz wewnętrzną siłę. Dzień po dniu będzie ona narastać  dzięki męstwu, jakie wypra­cu­jesz, ucząc się tole­ro­wać swoje potężne emo­cje i nimi zarzą­dzać. Zaczniesz lepiej rozumieć swój wewnętrzny świat.

A kiedy już nauczysz się prze­twa­rzać i rozu­mieć swoje emo­cje, zamiast ucie­kać od nich, twój świat wewnętrzny stanie się znacz­nie prost­szy i znacz­nie spo­koj­niej­szy. Odzyskasz utracony spokój i równowagę, pozwalającą ci prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

„Każdy z nas ma w sobie „apteczkę” ze środ­kami pozwa­la­ją­cymi regu­lo­wać rytm funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu, nastrój i kon­dy­cję emo­cjo­nalną – trzeba tylko nauczyć się jej uży­wać”. – Tina Dayton

Sprawdź też: Kintsugi. Jak pokonywać i czerpać siły z życiowych trudności?