Wywodząca się z Indii ajurweda, co oznacza “naukę o życiu”, jest zarówno medycyną, jak i metodą rozwoju osobistego. Wykorzystując codzienne rytuały higieniczne, pozycje jogi, ćwiczenia oddechowe i medytację, ma na celu doprowadzenie nas do stanu równowagi. Nieco zagmatwana dla niewtajemniczonych, ta odwieczna dyscyplina zajmuje się niemal wszystkimi aspektami zdrowia.

Czym jest ajurweda?

Zacznijmy od deficji, słowo ajur­weda pocho­dzi od ajur, co ozna­cza życie, i weda okre­śla­ją­cego wie­dzę lub naukę. Często postrzegana jako pierwszy system medycyny w historii ludzkości, ajurweda jest starohinduskim, bo liczącym sobie 5000 lat, systemem dbania o człowieka, holistycznie traktującym umysł, ciało i duszę. Ajurweda korzy­sta z natury zarówno w celach lecz­ni­czych, jak i pro­fi­lak­tycz­nych. Wyko­rzy­stuje się w niej żyw­ność, przy­prawy, zio­ło­lecz­nic­two, pracę z cia­łem i zmiany stylu życia, by uzy­skać warunki do jak naj­lep­szego zdro­wia.

Podstawowa zasada ajurwedy mówi, że jesteśmy połączeniem energii i materii. Każdy z nas, łącznie z naszym otoczeniem, składa się z pięciu żywiołów (maha bhutas): przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia. Są to fundamenty naszego świata. To one tworzą naszą podstawę i strukturę (ziemia); ruch i cyrkulację (powietrze i przestrzeń); transformację, światło i metabolizm (ogień); oraz spójność, soki trawienne i wydalanie (woda). W każdym z nas, jak i w naszym otoczeniu, znajduje się określona ilość tych żywiołów.

Ajurweda to holi­styczna metoda korzy­stająca z two­ich oso­bi­stych doświad­czeń, by stwo­rzyć indy­wi­du­alną drogę ku zdro­wiu. Chyba naj­bar­dziej koją­cym aspek­tem ajur­wedy jest fakt, że sys­tem ten patrzy na cie­bie jako rze­czy­wi­stą osobę, a nie hipo­te­tyczny, pod­ręcz­ni­kowy model. Doce­nia twoją wyjąt­ko­wość i trak­tuje cię w spo­sób indy­wi­du­alny. Daje wyja­śnie­nia doty­czące tego, co od zawsze o sobie wiesz, ale trudno ci to było wyra­zić, wdro­żyć w prak­tyce czy zaak­cep­to­wać.

Ajurweda kładzie duży nacisk na właściwy sposób odżywiania się dla przywrócenia równowagi, oddychanie pełną piersią, zredukowanie stresu, lepszą jakość snu oraz inne podstawowe koncepty dla utrzymania integralności, równowagi i zdrowia. Praktyki ajurwedy pomagają zachować zdrowie. A w razie choroby pomagają szybciej wrócić do zdrowia, ponieważ ciało jest lepiej zrównoważone.

“Życie (ayu) jest kombinacją (samyoga) ciała, zmysłów, umysłu i reinkarnującej się duszy. Ajurweda jest najświętszą nauką życia, przynoszącą korzyści zarówno w tym, jak i przyszłym wcieleniu”. Czaraka Sanhita, Księga pierwsza

Ajurweda: 6 sekretów, które można “podebrać” z tradycyjnej medycyny indyjskiej.

#01 Aby rozciągnąć kręgosłup.

Ta asana (sanskrycki termin oznaczający postawę) jest podstawowym ćwiczeniem w jodze, praktykowanym zarówno przez początkujących, jak i bardziej doświadczonych. Poprzez rozciąganie pleców, ramion, nóg i tułowia, poprawia elastyczność kręgosłupa, przywraca równowagę systemu nerwowego i pracuje nad stabilnością kończyn dolnych, ale musi to być wykonane prawidłowo.

Stojąc w rozkroku, zginamy tułów w jedną stronę, aż dotkniemy dłonią podudzia, jednocześnie unosząc przeciwległą rękę w kierunku nieba i rozciągając górną część ciała. Ale lepiej jest podążać za przykładem nauczyciela jogi, aby uzyskać wszystkie korzyści płynące z tej postawy, bez szkody dla siebie.

#02 Być obecnym tu i teraz.

Medytacja jest ważną częścią ajurwedy. Jest praktykowana na całym świecie i obejmuje relaksację, oddychanie i samoświadomość. Nie jest ona dostępna od razu, a jej opanowanie wymaga ćwiczeń i powtórzeń. Być obecnym tu i teraz jest techniką medytacyjną.

Myśli się tak na wdechu i na wydechu, jednocześnie powtarzając mantrę “Jestem tutaj”. Medytacja ta pomaga wcielić się, dostrzec siebie i zakotwiczyć umysł w miejscu i chwili obecnej, jednocześnie wzmacniając koncentrację.

#03 Aby wyeliminować toksyny.

Jako brama do oddechu w ciele, obszar laryngologiczny jest kluczowym obszarem w ajurwedzie i musi być skrupulatnie oczyszczany każdego dnia. Dlatego płukanie ust olejem roślinnym wykonuje się codziennie rano na pusty żołądek.

Ten rytuał, który ma być praktykowany w spokojnym otoczeniu. Polega na eliminowaniu toksyn, które nagromadziły się w nocy w jamie ustnej, poprzez krążenie oleju roślinnego przez kilka minut, a następnie wypluwanie go. Olej ten (na przykład sezamowy lub kokosowy, ale także oliwa z oliwek lub musztarda) nazywany jest tutaj także “olejem trakcyjnym”, ponieważ przyciąga on i wchłania obecne w nim toksyny, umożliwiając ich usunięcie po wypluciu oleju.

#04 Aby zapomnieć o napięciu.

W Ajurwedzie oddech jest energią życiową. Kontrolowanie oddechu (co oznacza pranajama) oznacza działanie na stan emocjonalny i fizyczny, aby osiągnąć formę harmonii pomiędzy ciałem i umysłem.

W “oddechu pszczoły”, z uszami zakrytymi kciukami, wykonujemy na przemian krótkie i głębokie wdechy, bezdechy z pełnymi płucami i jak najdłuższe wydechy. Na wydechu wytwarzamy fale dźwięków, wysokie dźwięki podobne do brzęczenia pszczół, które powodują wibracje w nosie, oczach i uszach. Celem tego oddychania jest rozluźnienie mięśni i nerwów w okolicy laryngologicznej, obniżenie niepokoju i zmniejszenie napięcia, na przykład w celu przygotowania do snu.

#05 Do zwalczania zaburzeń laryngologicznych.

Kolejnym codziennym rytuałem jest oczyszczanie wnętrza nosa. Robi się to codziennie rano, aby zwalczyć suchość w nosie, oczyścić nos ze śluzu i zapobiec infekcjom w tym obszarze.

Do tego rytuału używana jest lota, rodzaj mini konewki, wypełnionej ciepłą, lekko słoną wodą. Z głową przechyloną na jedną stronę, płyn wlewa się do jednego nozdrza i wyciąga drugim, po czym delikatnie wydmuchuje nos, aby usunąć kurz, śluz i inne zanieczyszczające cząsteczki oraz udrożnić drogi oddechowe.

#06 Powtarzaj świętą mantrę!

Według tradycji indyjskiej dźwięk “om” jest pierwszą sylabą, tą, która stworzyła świat i w której wszystko jest zawarte. Śpiewana na zajęciach jogi, wymaga głębokiego oddechu i rezonuje od krtani do ust, przez gardło, usta i zatoki, jak kojąca pieszczota dźwiękowa.

Uwagi końcowe

Od ponad 5000 lat ajur­weda uczy, że ludzie żyją w kon­ti­nuum z przy­rodą. Należy doce­niać ten zwią­zek, jedząc odpo­wied­nie potrawy, prze­cho­dząc we wła­ściwy spo­sób przez swój dzień i świa­do­mie zwra­ca­jąc uwagę zmy­słami na zmie­nia­jące się śro­do­wi­sko.

Z pomoc ajurwedy możesz odzyskać kontrolę nad wła­snym zdro­wiem i dobro­sta­nem. Naj­now­sze bada­nia wska­zują zgod­nie, że dieta roślinna, sen, ćwi­cze­nia, medy­ta­cja i sku­teczne radze­nie sobie ze stre­sem sta­no­wią klu­czowe ele­menty zapew­nia­jące zdro­wie na co dzień. Medy­cyna ajur­we­dyj­ska to sys­tem pozwa­la­jący zin­te­gro­wać wszyst­kie te aspekty. Ajur­weda sta­nowi w isto­cie naukę i sztukę dłu­go­wiecz­no­ści.

Warto wypróbować i korzystać na co dzień z dobrodziejstw, jakie daje ajurweda. Stopniowo sprawdzać i wdrażać jej metody lecznicze w życie, by zachować zdrowie i dobre samopoczucie każdego dnia. Życie zgod­nie z ajur­wedą nie wymaga zmiany wyzna­nia, odpra­wia­nia żad­nych mistycz­nych cere­mo­nii. Jest to nauka wypły­wa­jąca z natury – polega na obser­wa­cji śro­do­wi­ska zewnętrz­nego i zro­zu­mie­niu, że jeste­śmy z nim połą­czeni. Na początek możesz wypróbować i sprawdzić te sześć praktyk ajurwedy i przekonać się ja jak zadziałają u ciebie.

“Twoja rzeczywistość, ciało, umysł i duch są, tylko odzwierciedleniem nawyków. Twoje wybory mogą cię uzdrowić albo działać przeciwko tobie”.

Sprawdź: Sekret długowieczności – przepis na stuletnie życie