Jest dar­mowe, nie powo­duje zanie­czysz­cze­nia, jest raczej łatwe – przy­naj­mniej pierw­sze kroki. Jest dobre dla ciała i umy­słu, korzystne dla rów­no­wagi wewnętrz­nej i dla rela­cji z innymi ludźmi. Pomaga pozbyć się lęku przed śmier­cią i lepiej sma­ko­wać życie. Co to jest? No jak to? To medy­ta­cja! Czym tak na prawdę jest medytacja? Jak i po co medytować? Odkryj najważniejsze korzyści z medytacji uważności. Zaczynamy!

Co to jest medy­ta­cja?

Medy­ta­cja nie jest tak naprawdę niczym nowym, nawet jeśli w tej chwili sta­nowi przed­miot mody. Medy­tuje się już od ponad dwóch i pół tysiąca lat, zarówno na Wscho­dzie, jak i na Zacho­dzie.

„Medytacja jest dla mózgu tym, czym są ćwiczenia fizyczne dla ciała”. – Christophe André

Medy­ta­cję można zde­fi­nio­wać na tysiąc spo­so­bów, ale naj­pro­ściej – i być może naj­wła­ści­wiej – jest rozu­mieć ją jako tre­ning umy­słu. Tre­ning, który pomoże ci pie­lę­gno­wać takie zdol­no­ści psy­cho­lo­giczne jak uwaga, rów­no­waga emo­cjo­nalna, dystans, wewnętrzny spo­kój, kla­rowne widze­nie sie­bie i świata, tole­ran­cja, życz­li­wość i wiele innych pozytywnych cech. Obecnie szczególnie popularna jest tzw. medytacja uważności.

Mindfulness czyli medytacja uważności – świecka forma medytacji

Ame­ry­kań­ski bio­log Jon Kabat-Zinn opra­co­wał uprosz­czony pro­to­kół nauki medy­ta­cji, przy­sto­so­wany do świata zachod­niego: medy­ta­cję uważ­no­ści (ang. mind­ful­ness). Medy­ta­cja uważ­no­ści to współ­cze­sne sko­dy­fi­ko­wa­nie ogółu tech­nik wywo­dzą­cych się z bud­dyj­skiej tra­dy­cji vipas­sana.

Medy­ta­cja uważ­no­ści ma trzy główne cechy cha­rak­te­ry­styczne. Po pierwsze jest to metoda świecka. Po drugie jest łatwo dostępna i stosunkowo pro­sta do naucze­nia się. A po trzecie jest potwier­dzona bada­niami nauko­wymi.

Uważ­ność opiera się na bar­dzo pro­stej pod­sta­wie: bycia obec­nym w danej chwili i uświa­da­mia­nia sobie tego, co prze­ży­wamy, uświa­da­mia­nia sobie swo­jego doświad­cze­nia bez oce­nia­nia go, bez jego mody­fi­ko­wa­nia, przy­naj­mniej na początku.

„Uważ­ność polega na sta­wa­niu się obec­nym w tym, co prze­ży­wamy. Inten­syw­nie, uważ­nie, z zapa­mię­ta­niem i w spo­sób nie­re­ak­tywny”.

Sprawdź: Czym jest uważność? Teoria i praktyka

Po co medytować? Jakie są korzyści z medytacji?

Choć ludzie z różnych kultur i zakątków świata medytują od bardzo dawna, to dopiero od mniej wię­cej 30 lat bada­nia naukowe potwier­dzają zalety medy­ta­cji. Jej moc trans­for­ma­cji funk­cjo­no­wa­nia umy­słu oraz pły­nące z niej korzy­ści dla zdro­wia fizycz­nego i psy­chicz­nego. Po co medy­to­wać? Oto najważniejsze korzyści z medytacji.

#01 Zdrowie 

Nie wszyst­kie czyn­niki wpły­wa­jące na nasze zdro­wie zależą od nas (gene­tyka, zanie­czysz­cze­nie powie­trza, czy­stość wody i żyw­no­ści). W przy­padku pozo­sta­łych mamy pewien mar­gi­nes manewru. To m.in. ćwi­cze­nia fizyczne, odży­wia­nie i medy­ta­cja

Jest wiele prac na ten temat, wyka­zu­ją­cych, że medy­ta­cja ma korzystny wpływ na naszą bio­lo­gię, popra­wia odpor­ność, łago­dzi stany zapalne, hamuje sta­rze­nie komór­kowe, mody­fi­kuje eks­pre­sję (a zatem dzia­ła­nie) genów zwią­za­nych ze stre­sem.

#02 Stabilność uwagi

Żyjemy w świecie pełnym rozproszeń. Oto­cze­nie zagraża naszej zdol­no­ści sku­pia­nia uwagi. Wszystko wokół nas chce przy­cią­gnąć i schwy­tać naszą uwagę. Elektroniczne gadżety, media, reklamy i inni ludzie. Utrzymanie koncentracji w świecie pełnym zgiełku stanowi nie lada wyzwanie. A im bar­dziej umysł jest roz­pro­szony, tym gorzej się czu­jemy w dłuż­szej per­spek­ty­wie.

Medytacja pomaga utrzymać stabilność uwagi i poprawia koncentrację. Uwaga jest zdol­no­ścią nie­zbędną do tego, by zapew­nić cią­głość naszym dzia­ła­niom i myślom oraz by pogłę­bić reflek­sję.

#03 Poznanie siebie

Dzięki medytacji możemy lepiej poznać siebie. A także skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, które codziennie stawia przed nami życie. Medy­ta­cja pozwala nam lepiej rozu­mieć poja­wia­nie się myśli i emo­cji, mecha­ni­zmy ich wpływu na nas, na nasze zacho­wa­nie, na poja­wia­jące się w nas impulsy. Uczy nas, oczy­wi­ście, przy­naj­mniej czę­ściowo przej­mo­wać stery naszego życia wewnętrz­nego.

#04 Równowaga emocjonalna

Nasz mózg spon­ta­nicz­nie dąży do przy­zna­wa­nia pierw­szeń­stwa dzia­ła­niu przed kon­tem­pla­cją. Nawet w przy­jem­nych momen­tach mamy ten­den­cję do prze­cho­dze­nia do następ­nej chwili, zamiast roz­ko­szo­wać się obecną. I podob­nie nasz mózg ma skłon­ność do dawa­nia pierw­szeń­stwa temu, co nega­tywne – pro­blemy do roz­wią­za­nia, przed tym, co pozy­tywne – piękne rze­czy do podzi­wia­nia lub sma­ko­wa­nia .

Medy­ta­cja pomaga nam zrów­no­wa­żyć ten spo­sób reago­wa­nia na życiowe wyda­rze­nia. U osób regu­lar­nie medytujących obser­wuje się mniej emo­cji nie­przy­jem­nych i bole­snych, a wię­cej miłych i spra­wia­ją­cych radość. To emo­cjo­nalne zrów­no­wa­że­nie bie­rze się z faktu, że sta­jemy się obecni dla swo­jego życia: obecni dla szczę­ścia, obecni dla nieszczę­ścia.

#05 Relacje

Nasze nawyki spo­łeczne spra­wiają, że cza­sem źle pod­cho­dzimy do spo­tka­nia z dru­gim czło­wie­kiem. Chcemy prze­ko­ny­wać, zamiast pra­gnąć się cze­goś dowie­dzieć. Czę­sto spie­szymy się, trosz­czymy się o sku­tecz­ność, o to, by zmie­rzać do sedna. Jed­nak rela­cje spo­łeczne nie mogą zawsze funk­cjo­no­wać w takim try­bie. Także tutaj potrze­bu­jemy czasu i otwar­to­ści. Dzięki medytacji uważ­no­ści stop­niowo uczymy się naprawdę słu­chać, bez przy­go­to­wy­wa­nia odpo­wie­dzi, kiedy druga osoba jesz­cze mówi. Potrafimy nie tylko lepiej rozumieć siebie, ale też innych ludzi, dzięki czemu możemy budować silniejsze i bardziej wartościowe relacje.

#06 Obecność dla siebie i świata

Uważ­ność jest czymś dużo wię­cej niż pro­stym narzę­dziem do popra­wia­nia zdol­no­ści naszego mózgu, naszej wydaj­no­ści emo­cjo­nal­nej i beha­wio­ral­nej. Jest to ogól­nie spo­sób życia, który stop­niowo zmieni naszą rela­cję z nami samymi i ze świa­tem. To droga pie­lę­gno­wa­nia i roz­wi­ja­nia ducho­wo­ści. Czyli tej czę­ści nas samych, która nie­ko­niecz­nie pod­lega regu­łom logiki, rozumu, którą nie zawsze jest łatwo opi­sać sło­wami. Medytacja pozwala na prawdziwą obecność – dla siebie i świata.

Uwagi końcowe

Medy­tu­jąc regu­lar­nie, możesz z korzyścią dla siebie się zmie­nić. Możesz zba­dać funk­cjo­no­wa­nie swojego umysłu, zaak­cep­to­wać jego nie­które ogra­ni­cze­nia, inne gra­nice prze­su­nąć, i wresz­cie pie­lę­gno­wać to, co pomaże ci stać się lep­szym człowiekiem.

„Medy­to­wa­nie to mobi­li­zo­wa­nie swo­jego umy­słu z pomocą ciała. To umie­jęt­ność zasta­na­wia­nia się i odczu­wa­nia. To zro­zu­mie­nie, że wła­ściwe wyko­rzy­sta­nie ciała otwiera nowe drzwi dla wła­ściwego wyko­rzy­sta­nia umy­słu”. – Christophe André

Czas na medytację!

Regu­larne prak­ty­ko­wa­nie medy­ta­cji uważ­no­ści zwłaszcza na początku może nie być takie łatwe. Z pew­no­ścią wymaga pew­nego wysiłku. Lecz zosta­nie ci on zwró­cony wielokrotnie pod posta­cią róż­no­rod­nych korzyst­nych efek­tów, potwier­dzo­nych licz­nymi bada­niami nauko­wymi.

Czas na medytację,. - André Christophe
Czas na medytację,. – André Christophe

Chcesz rozpocząć medytować, ale nie wiesz od czego zacząć? Sięgnij po książkę Czas na medytację, której autorem jest André Christophe. Ten praktyczny poradnik po medytacji, który dzięki wydawnictwu Czarna Owca i tłumaczeniu Karoliny Sikorskiej dostępny jest po polsku.

Christophe André to znany francuski psychiatra i psychoterapeuta. W książce Czas na medytację na przykładzie własnych doświadczeń oraz potwierdzonych badań naukowych pokazuje, jak użytecznym i niosącym korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego narzędziem może być medytacja. W prostych, jasnych słowach wyjaśnia jej tajniki. Pokazuje, jak zacząć i jak doskonalić jej technikę.

Ta książka przekaże Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o medytacji. Znajdziesz w niej zarówno teorie, jak i praktyczne ćwiczenia, które natychmiast możesz zacząć wprowadzać w życie, aby uczynić je lepszym.

„Naj­waż­niej­sze, by wpro­wa­dzić uważ­ność do ogółu naszych codzien­nych czyn­no­ści, przy­wró­cić tro­chę głębi naszym pły­ci­znom, sta­bil­no­ści naszym rozproszeniom, życia naszemu życiu…” – Christophe André

Sprawdź też: Mindfulness 4 proste i skuteczne ćwiczenia uważności

Popraw jakość życia w prosty i łatwy sposób. Zacznij medytować!